130 tysięcy na prowadzenie łaźni i ogrzewalni dla bezdomnych w 2021 roku!

  • 25.11.2020, 20:24
  • kad
130 tysięcy na prowadzenie łaźni i ogrzewalni dla bezdomnych w 2021 roku!
Obecna umowa ze Służbami Ratowniczymi wygasa z końcem bieżącego roku. Burmistrz ogłosił konkurs ofert.

Miejska ogrzewalnia i łaźnia w Oleśnicy stała się tematem publicznej debaty po tym, jak radni Paweł Bielański i Beata Krzesińska (Oleśnica Razem) zdemaskowali stowarzyszenie Służby Ratownicze, które prowadziło tę placówkę w warunkach urągających ludzkiej godności w swojej nieruchomości przy ul. Kolejowej. Okazało się, że zlecający usługę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie zbadał warunków tam panujących, a tym samym wywiązywania się zleceniobiorcy z umowy. 


Umowa ze Służbami obowiązuje do końca bieżącego roku. Co będzie dalej?

Widać, że władze miasta odebrały prowadzenie tej sprawy MOPS-owi i można się spodziewać, że tym razem kompromitacji nie będzie.

Burmistrz Jan Bronś ogłosił konkurs na prowadzenie łaźni i ogrzewalni dla osób potrzebujących, w tym bezdomnych. Przeznaczono na tę usługę niebagatelną kwotę 130 tysięcy złotych (zastrzega się możliwość jej obniżenia). To bardzo dużo, zważywszy, że ogrzewalnia funkcjonuje jedynie w zimnych miesiącach. Z pewnością za te pieniądze można wymagać wiele i na pewno wypełnienie warunków umowy będzie tym razem skrupulatnie kontrolowane. Po dotychczasowych niedobrych doświadczeniach wszyscy są mądrzejsi...

Kto do konkursu przystąpi? Zapewne ponownie Służby Ratownicze, które informowały, że przygotowują pomieszczenia w nowej lokalizacji. Teraz nie jest już takie oczywiste, że organizacja, która sprowadziła na władze powszechną krytykę, wygraną ma w kieszeni. Jeśli zgłoszą się inne wiarygodne podmioty, będą w lepszej sytuacji startowej.

Czy uda się pozyskać lokal i przystąpić do konkursu oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża? Kwota 130 tysięcy jest warta intensywnych zabiegów. A może zainteresuje się ogłoszeniem burmistrza któraś z organizacji parafialnych?

Czasu nie ma dużo - oferty należy złożyć do 11 grudnia.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 19.11.2020 r. 

na podstawie art. 11 ust 2 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
z 24 kwietnia 2003 r. (j.t. Dz. U. z  2020 r., poz. 1057)

Burmistrz Gminy Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych  
w roku 2021

Oferty obowiązkowo należy wypełnić w generatorze, wydrukować i złożyć w Punkcie Informacyjnym.
Organizacja która nie posiada konta w generatorze ofert WITKAC powinna zarejestrować stowarzyszenie/fundację na stronie 

www.witkac.pl. 
Rozpatrywane będą tylko te oferty które zostaną złożone jednocześnie w generatorze i w wersji papierowej, we wskazanym w 

ogłoszeniu terminie. 

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:

Prowadzenie łaźni i ogrzewalni dla osób potrzebujących, w tym bezdomnych. 
Wysokość środków przeznaczona na zadania w 2021 roku: 130.000,00 zł 
Wysokość środków przekazana na zadania w 2020 roku: 0,00 zł

I. FORMA REALIZACJI ZADANIA

Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania.
W przypadku powierzenia zadanie jest finansowane w całości ze środków dotacji. 
W przypadku gdy organizacja wykazuje w ofercie udział środków własnych realizacja zadania odbywa się w formie wsparcia. 

Środki własne należy rozliczyć w sprawozdaniu końcowym.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Kompletność i terminowość złożonej oferty oraz  rzetelność podanych danych.
2. Zapoznanie się z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1  do ogłoszenia oraz akceptacja jego treści (załącznik nr 2).

III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Od momentu  podpisania umowy, nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. 
Szczegółowy termin realizacji zadania określi umowa o dofinansowanie. 

IV. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1) Zadanie powinno być realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 

kwietnia 2018 r.  w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 14 maja 2018 r., poz. 896).
2) Adresatami zadania będą mieszkańcy Oleśnicy oraz interwencyjnie osoby bezdomne, przebywające w przestrzeni publicznej 

Miasta Oleśnicy, przywiezione przez Policję lub służby medyczne.
3) Współpraca z Policją, Pogotowiem Ratunkowym oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy a także innymi 

podmiotami mogącymi działać w obszarze szeroko rozumianej bezdomności.
4) Miejscem realizacji zadania będzie teren miasta Oleśnicy.

V. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA

Wyłoniony oferent jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach i informacjach związanych z realizacją zadania a 

także ogłoszeniach prasowych informacji o dofinansowaniu zadania z budżetu Gminy Miasta Oleśnicy. Informacja powinna być 

zgodna z treścią: „Zadanie pn.:... zostało dofinansowane ze środków Gminy Miasta Oleśnicy w kwocie .....zł” lub/i 

umieszczenie herbu/logo Miasta).

Przyznana dotacja może być wydatkowana tylko na cele związane z realizowanym zadaniem i wyłącznie na potrzeby osób, do 

których program jest adresowany.
Aby wydatek był kwalifikowany musi zostać poniesiony w terminie określonym w umowie. 
Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze 

środków publicznych. 

VI. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta

(-ów). 
3. W przypadku oddziałów terenowych – Pełnomocnictwo lub upoważnienie Zarządu Głównego. 
4. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem realizacji zadania i akceptacji jego zapisów.
5. Kserokopia statutu organizacji oraz każda jego aktualizacja. 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Punkcie Informacyjnym w terminie do 11.12.2020 r. do godz. 16.00. 
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

VIII. TERMIN ROZPATRZENIA OFERT

Rozpatrzenie ofert z weryfikacji formalnej i merytorycznej nastąpi w terminie do 28.12.2020 r.
Oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty w terminie do 31.12.2020 r. 
Wyboru ofert dokona Burmistrz Oleśnicy, na podstawie opinii oraz oceny formalnej i merytorycznej Komisji ds. 

przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych. 

IX.  OCENA OFERT

1. Przy rozpatrywaniu ofert na etapie oceny formalnej sprawdzana jest :
1) Terminowość złożonej oferty.
2) Zgodność oferty z obowiązującym wzorem.
3) Kompletność dokumentacji (wymagane załączniki).
4) Prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem.
Przy rozpatrywaniu ofert na etapie oceny merytorycznej:
I. Oceniana jest możliwość realizacji zadania publicznego.
II. Oceniana jest przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego , w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania. 
III. Oceniana jest proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane 

zadanie.
IV. Uwzględnia się planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych 

źródeł na realizację zadania (dotyczy zadań publicznych zlecanych w formie wspierania).
V. Uwzględnia się planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
VI. Oceniana jest  wartość mierników realizacji zadania, określonych w ofercie w zależności od charakteru zadania:
a. ilość adresatów zadania,
b. czas trwania zadania,
c. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo [h].
1. Osoba wskazana do kontaktu merytorycznego z oferentami: Karolina Jaworska – Wydział Działalności Gospodarczej i 

Porządku Publicznego, adres e-mail: [email protected], pokój 111, tel. 071 7982191.

X.  BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

- odwołania konkursu bez podania przyczyny,
- przyznania niższej dotacji niż wnioskowana,
- możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
- negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania,
- negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych 

ofertach,
- przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Burmistrz Oleśnicy

kad

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (43)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Krowczak
Krowczak 04.12.2020, 17:47
Konkretne liczby poproszę:ile osób zagrożonych utratą życia uratowali przebierańcy z SR.
Służbista Ratownik
Służbista Ratownik 01.12.2020, 14:21
Bo to będzie ogrzewalnia ALL INCLUSIVE ....
130 000+
130 000+ 27.11.2020, 23:58
wystarczy biuro od rowerów wodnych i żetony do kibla na spacerowej
tarcza
tarcza 27.11.2020, 23:44
już wiadomo że zima 2020 będzie inna od dotychczasowych więc ogrzewalnia w spółce atol i 130 tysia na utrzymanie miejsc pracy
Non Profit
Non Profit 26.11.2020, 19:41
Zbieraliśmy się na karetkę dla SR to może czas zebrać na remont ogrzewalni? Jakie to proste.
Zw-Kowalski
Zw-Kowalski 26.11.2020, 19:57
To po co płacicie podatki skoro na prawie wszystko musicie zrobić zbiórki. Gdzie sens gdzie logika.
.
. 26.11.2020, 22:45
Powiedz pan to Sebixowi, który wpierniczył się sejczentem w kolumnę Beaty Szydło (rozpoczął manewr skrętu w lewo bez upewnienia się, czy ktoś go nie wyprzedza i wylądował na drzewie...). Naród kodziarski, z Lisami, Hołdysami i innymi celebrytami na czele, zebrał ponad 150 tysięcy na nowe sejczento (!), ale organizator zbiórki przebimbał kasę, jak twierdzi, "żona poszła na zakupy".
sąsiadka
sąsiadka 28.11.2020, 22:30

Komentarz zablokowany

Komentarz został zablokowany przez administratora.

zw-kowalski
zw-kowalski 28.11.2020, 22:54
Sąsiadko. Właśnie jestem u swojej rodziny. A jak się urodziłem to sikałem w pieluchy zamiast chodzić do toalety. Jestem poza tym największym przestępcą w Oleśnicy bo złożyli na mnie 20 lat temu zawiadomienie burmistrz, marszałek Burmistrza, były sekretarz, skarbnik, radca Susidko i wszyscy naczelnicy wydziałów. Gdyby komornik Słomka nie naruszał przepisów to Polska miałaby o milion podatków więcej. podatki płacę z Królestwie Szwecji a mógłbym płacić w Polsce. Taka świnia ze mnie.
też KOD
też KOD 29.11.2020, 12:01
Z tym sekretarzem to musi być kłamstwo bo on jest wielkim demokratą walczył o wolne sądy i demokracje.
zw-kowalski
zw-kowalski 26.11.2020, 23:08
Rydzyk zbierał na ratowanie Stoczni Gdańskiej a poszło na co poszło. Setki fundacji, stowarzyszeń istnieje tylko po to aby doić kasę dla zarządu. Ci zbieracze na chore dzieci mają ok 70 % dla siebie z zebranych kwot. Pamiętasz te zbiórki dla Frania i Tosi po 9 mln ?
tolA
tolA 26.11.2020, 18:46
Sprawa dotyczy ludzi którzy potrzebują pomocy w okresie zimowym ,czyli obiektem który dysponuje pomieszczeniami niewykorzystywanymi w zimie jest stadion
Zw-Kowalski
Zw-Kowalski 26.11.2020, 19:35
Jestem zdania, że ogrzewalnia powinna być prowadzona przez MOPS. Tu nie można stosować zasady , że to kosztuje tyle i tyle i trzeba się w tym zmieścić. To tylko niepotrzebne stwarzanie dodatkowych , kolejnych etatów. Przecież ci bezdomni i tak muszą się kontaktować z MOPS w sprawie innej pomocy. Tak MOPS miałby dodatkową kontrolę nad nimi. Pracownik socjalny bardziej znałby charakter i osobowość bezdomnego. Ale to Polska. Urzędnicy są cacy i tylko prywatny podmiot może rzekomo zrobić lepiej jak urzędnik czy pracownik socjalny. Ale to wasz oleśnicki problem.
Bo się już pogubiłam
Bo się już pogubiłam 26.11.2020, 14:18
To w końcu ile spółek reprezentuje rzeczony podmiot?
Ciekawski
Ciekawski 26.11.2020, 15:44
Spółek jest chyba ze 4 pieniądze przechodzą z firmy na firmę powinien się zająć tym urząd skarbowy obecna ksiegowa zawsze szuka faktur które zawsze jej giną jak jest kontrola jeden wielki bajzel w służbach ratowniczych
Zw-Kowalski
Zw-Kowalski 26.11.2020, 19:39
Teraz są pliki jpk więc każda fakturę łatwo znaleźć. No chyba , że jpk w Polsce to fikcja. Urząd skarbowy w Szwecji widzi kwoty na jakie robię zakupy do firmy na faktury bez VAT w Polsce. Ba. US w Szwecji widzi ponoć gdzie aktualnie jest kasa fiskalna i czy pracuje. W Polsce widzieliby kiedy lekarze, adwokaci włączają i wyłączają kasę a ilu klientów w tym momencie przyjmują.
Joanna
Joanna 26.11.2020, 09:38
Bronś musi odejść, to widać, słychać i czuć.
ks. SOWA
ks. SOWA 26.11.2020, 14:34
Z naciskiem na - CZUĆ !!!!
Audytor
Audytor 26.11.2020, 09:16
Proszę radnych o rzetelne rozliczenie działalności SR! z ostatnich 3 lat
Zw-Kowalski
Zw-Kowalski 26.11.2020, 10:56
To może podpowiesz o co chodzi. Bo sądząc po niektórych wpisach dzieje się tam jak się dzieje. Odnoszę wrażenie, że to sposób na życie zarządu.
Teraz
Teraz 26.11.2020, 07:06
Krawczaki przestańcie ściemniać chcieliście wysępić kasę od miasta wasza zachłanność powoli się kończy rozliczccie się z wolontariuszami których żeście wydymali
Tadeusz
Tadeusz 26.11.2020, 04:30
To będzie złoty Laur wał roku służby ratownicze pan Tomasz u Pani Marta jesteście najlepsi jeśli o kombinacje alpejskie wstyd powini chu...ja zobaczyć
Bezdomny
Bezdomny 26.11.2020, 03:24
No teraz służby ratownicze chciały przyciąć 130 tyś za tą spelune niezły wałek wyszedł to powinno podlegać pode paragraf,czy to się nie nazywa czasami wyłudzenie przecież
to prokuratura powinna wstrzac postępowanie przeciwko tym krentetaczom krawczakom
o rzesz ty petunia
o rzesz ty petunia 26.11.2020, 01:14
Tak, trzeba przyznać, że kiedy burmistrzem był pan Michał Kołaciński takie rzeczy były nie do pomyślenia. Miasto funkcjonowało inaczej, proszę mi wybaczyć ten truizm, zdecydowanie lepiej.
Patryk
Patryk 26.11.2020, 01:12
Omijać szerokim łukiem tych krętaczy z służb ratowniczych potrafią nie płacić swoim wolontariuszom
Tomek
Tomek 26.11.2020, 01:10
Służby ratownicze nie płacą swoim wolontariuszom ponoć ładnie wydymali ratowników z GKN
ratownik GKN
ratownik GKN 26.11.2020, 18:05
Piotr głupiś
O
O 25.11.2020, 21:47
Kompromitacja Bronsia z pseudo ogrzewalnią i łaźnią na Kolejowej 2 przejdzie do historii samorzadu
.
. 26.11.2020, 22:48
I z boiskiem przy katolickiej szkole, i przy "Lorem Ipsum" na nowej stronie www, przy dyktowanej przez deweloperkę betonozie, przy mnożeniu stanowisk i zleceń dla swoich, przy płaceniu za wpis na fejsbuku 160 zł... itd, itp...
o rzesz ty petunia
o rzesz ty petunia 25.11.2020, 21:35
Hmmmm, wszędzie w tym ogłoszeniu widzę Burmistrz Miasta Oleśnicy, Burmistrz......... i tak dalej. Znak, że za tą totalną wtopę z dotychczasową ogrzewalnią zorganizowana przy ul. Kolejowej 2 odpowiada Burmistrz Miasta Oleśnicy. Jednoznacznie.
Grigorij
Grigorij 25.11.2020, 22:28
A Dyrektor Marszałek niewinowaty?
Derektor Janusz
Derektor Janusz 26.11.2020, 14:35
Ja tylko wykonywałem rozkazy.....
tak to działa
tak to działa 25.11.2020, 22:44
Też winowaty.
Helena
Helena 26.11.2020, 00:00
Chyba głównie winowaty. Burmistrz miał lecieć do ogrzewalni sprawdzać prysznice?Dyrektora ma od tego.
Zw-Kowalski
Zw-Kowalski 25.11.2020, 21:45
Na wielu pismach jest napisane burmistrz Olesnicy a później z up. Imię i nazwisko urzędnika. Np marszałek Burmistrza.
Zw-Kowalski
Zw-Kowalski 25.11.2020, 21:31
Hmmm. Za taką kasę można kupić mieszkanie i zakwaterować tam bezdomnych. Gdzie tu sens i logika. To daje ok 20 tys. Miesięcznie. Za nocleg ze śniadaniem w Perle płaciłem około 100 zł. Z moich obliczeń wynika, że za tą kasę możnaby zakwaterować w Perle około 7 bezdomnych a w hostelu dwa razy więcej.
Marcin
Marcin 25.11.2020, 22:25
Taka prawda. Zastanawiam się, czy na rok nie przenieść się do rodziców i zrobić ogrzewalnie w moim mieszkaniu.Zarobilbym w rok kupe kasy!
krwiodawca od 20 lat
krwiodawca od 20 lat 25.11.2020, 21:11
PCK do dzieła!
jj
jj 25.11.2020, 21:24
bez lokalu???
No nie da się kropka
No nie da się kropka 25.11.2020, 22:24
Za 130000 można z powodzeniem wynająć ogrzewany lokal i opłacić dyżurujących. A może nie?
wolontariusz
wolontariusz 26.11.2020, 18:11
chyba nie bardzo, policz sobie, 130 tys, to daje miesiecznie niecałe 11 tys. piszą, że ogrzewalnia ma działać od 18-8, opłać pracowników, koszty lokalu, koszty poboczne, wcale nie jest dużo. Od kilkunastu lat pracuję w schronisku, i wiem, ile to pracy i problemów.
Zw-Kowalski
Zw-Kowalski 26.11.2020, 19:28
Zima trwa w Polsce 4-5 miesięcy. Tylko nie mów mi, że przez pozostałe miesiące od 18 do 8 rano siedzą tam pracownicy i czekają na bezdomnych. Jak się nie opłaca to po startują w przetargach. Nie opłaca się a chce i PCK i SR. Gdzie tu sens i logika.
Zw-Kowalski
Zw-Kowalski 26.11.2020, 08:37
Za tę kasę można wynająć lokal od miasta i przystosować do potrzeb ogrzewalni.

Pozostałe