Regulamin sprzedaży tygodnika "Panorama Oleśnicka"

  • 07.04.2020, 12:12
Regulamin sprzedaży tygodnika "Panorama Oleśnicka"
Regulamin sprzedaży tygodnika "Panorama Oleśnicka"

      Regulamin sprzedaży tygodnika "Panorama Oleśnicka"
 
                                               §1

Niniejszy   Regulamin   określa   warunki   sprzedaży  tygodnika "Panorama Oleśnicka" online w ramach oferty dostępnej na www.olesnica24.com.

                                              § 2
                                      DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
1. Regulamin –   zawarty   poniżej   zbiór   zasad   dotyczących   sprzedaży   tygodnika "Panorama Oleśnicka" online.
2. Usługodawca – administrator domeny olesnica24.com – Olpress s.c., ul. Młynarska 4b, 56-400 Oleśnica, NIP: 911-000-35-76,  REGON: 931587600.
3. Serwis - strona   www   znajdująca   się   pod   adresem   https://www.olesnica24.com
4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystająca z Serwisu.
5. Usługobiorca - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która zakupiła usługę w serwisie https://www.olesnica24.com.
6. Usługa -  sprzedawanie odpłatne wydania tygodnika "Panorama Oleśnicka" online, których zakup dostępny jest w serwisie https://www.olesnica24.com dla użytkowników,
którzy opłacili dostęp.
7. Umowa sprzedaży - umowa zawarta przez Olpress s.c. z Usługobiorcą, w trybie
określonym w niniejszym Regulaminie.

                                        § 3
                           ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług  przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.
3. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie, Usługobiorca potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
4. Sprzedaż  odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Usługodawcą oraz Usługobiorcą.
5. Serwis umożliwia Usługobiorcom korzystanie z Usługi za pośrednictwem sieci internetowej (e-usługa).
6. Wszystkie ceny opublikowane w ramach Usług na https://www.olesnica24.com są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
7. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek wewnętrzny i osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy jedynie we wskazanym zakresie.
8. Cytowanie i publikowanie treści lub materiałów znajdujących się w Serwisie może odbywać się po podaniu źródła pochodzenia treści lub materiałów.

                                              § 4
 ZAWARCIE UMOWY ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Użytkownik   składa   zamówienie  poprzez naciśnięcie   przycisku   „KUPUJĘ”   na   stronie Serwisu.
2. Użytkownik ma  możliwość  dokonania   płatności   za   swoje   zamówienie   za   pomocą autoryzowanego system płatności online realizowanego przez PayPro Spółkę Akcyjną, ul.
Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

                                   § 5

SPRZEDAŻ TOWARÓW NA ODLEGŁOŚĆ I ODSTĄPENIE OD UMOWY

1. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Sprzedający realizuje zamówienie w terminie 1 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego po jego przyjęciu.
2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:
a/ odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,
b/ odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,
c/ Niezależnie od postanowień ust. 2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.

                                                § 6
              ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
2. Usługobiorcy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Usługobiorców, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

                                              § 7
                                     REKLAMACJE
1. Usługobiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]  z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.
2. Usługodawca odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
3. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

                                              § 8
    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚĆ

1. Po akceptacji Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami Regulaminu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.).
2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, utrwalanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek danych
osobowych innych osób i może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz
zgodnie z przepisami prawa polskiego.
5. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz pozostałymi przepisami prawa polskiego.
6. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane przez Operatora w celach  informacyjnych i promocyjnych za pomocą poczty e-mail oraz przy zastosowaniu innych środków przekazu, w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych. Wysłana
wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
7. Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich danych osobowych osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Wyjątek od powyższego
paragrafu stanowi ujawnienie wybranych informacji dotyczących Usługobiorcy właściwym organom bądź osobom trzecim w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
8. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki te mają za zadanie identyfikację Użytkownika. Pliki te wysyłane są na dysk komputera Użytkownika i są tam zapisywane.
9. Pliki typu cookies umożliwiają rozpoznanie Użytkownika, utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu , tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu, dostosowania wyglądu
Serwisu oraz w innych celach marketingowych.
10. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych. Działanie plików można wyłączyć, jednak może spowodować to ograniczenie lub uniemożliwienie
korzystania z Serwisu.

                                                 § 9
                        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy  Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Regulamin obowiązuje od 7.04.2020 roku.

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Olpress s.c., ul. Młynarska 4b, 56-400 Oleśnica
tel. 71/314-94-28, email: [email protected]

_

Podziel się:


Pozostałe