Ubezpieczenie OC rolnika - co obejmuje i dlaczego jest obowiązkowe?

  • 25.03.2020, 10:10 (aktualizacja 25.03.2020, 10:45)
Ubezpieczenie OC rolnika - co obejmuje i dlaczego jest obowiązkowe?
Jedną z grup zawodowych, których specyfika pracy wymaga objęcia szczególną ochroną ubezpieczeniową, są z pewnością rolnicy. Prace podejmowane w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, wiążą się z szeregiem sytuacji, w których może dojść do wyrządzenia szkody na mieniu lub osobie. W związku z tak wysokim współczynnikiem ryzyka, wprowadzono ubezpieczenie OC rolnika. Jaki jest zakres tej ochrony i dlaczego jest ona obowiązkowa?

Kto musi posiadać ubezpieczenie OC rolnika?

Kwestie prawne dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników, uregulowane zostały za pomocą ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Według zapisów zawartych w tym dokumencie, obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlega każda osoba fizyczna posiadająca użytki rolne w areale przekraczającym 1 ha i prowadząca działalność rolniczą, od której odprowadza podatek. Ustawa kwalifikuje taką osobę jako rolnika, który musi ubezpieczyć nie tylko siebie, ale także chociażby budynki gospodarcze.

Pomimo, że ilość gospodarstw rolnych w Polsce sukcesywnie spada, to w ujęciu ogólnym ponad 90 proc. z nich spełnia warunki kwalifikujące rolnika do obowiązkowego ubezpieczenia. W którym momencie powstaje konieczność wykupienia polisy? Obowiązek opłacenia składki z tytułu ubezpieczenia OC rolnika powstaje w momencie nabycia przez niego gospodarstwa rolnego obejmującego areał powyżej 1 ha. Ważne, aby pamiętać, że w momencie zmiany właściciela gospodarstwa, obowiązek opłacania składek przechodzi na nowego posiadacza użytków rolnych.

Jaki jest zakres ochrony w ramach ubezpieczenia OC rolnika?

Ubezpieczenie OC rolnika swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność cywilną nie tylko samego rolnika, ale także wszystkich osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie oraz zatrudnionych przez niego do pracy przy szeroko pojętej produkcji rolnej. Zakresem ochrony objęte jest wyrządzenie szkody, wskutek której poszkodowany doznał uszczerbku na życiu, zdrowiu lub mieniu.

Dodatkowo, ubezpieczenie OC rolnika obejmuje także szkody powstałe w wyniku użytkowania pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów kodeksu prawa o ruchu drogowym. Jeżeli rolnik lub inna osoba podlegająca ubezpieczeniu, prowadząc pojazd kwalifikowany jako maszyna rolnicza wyrządzi szkody na czyimś życiu, zdrowiu lub mieniu, to opłacone ubezpieczenie OC rolnika, pomoże właścicielowi gospodarstwa zadośćuczynić zaistniałym szkodom poprzez wypłatę należnego odszkodowania.

Niezwykle obrazowymi przykładami sytuacji, w których regularne uiszczanie składek na poczet ubezpieczenia OC rolnika, może uratować jego majątek, jest np. zniszczenie upraw sąsiadującego gospodarstwa przez niekontrolowany wypas bydła lub uszkodzenie zabudowań gospodarskich należących do innego rolnika na skutek nieumiejętnego prowadzenia pojazdów wolnobieżnych. Do najbardziej tragicznych w skutkach należą oczywiście wypadki zdarzające się podczas prac na gospodarstwie, które niejednokrotnie kończą się śmiercią lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Wówczas pomoc w postaci wypłaty odszkodowania, może się okazać nieoceniona.

Dlaczego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika jest obowiązkowe?

Wprowadzenie obowiązku opłacania ubezpieczenia OC rolnika leży w dobrym interesie nie tylko osób, które mogłyby zostać przez niego poszkodowane, ale także zabezpiecza majątek samego ubezpieczonego. Prowadzenie gospodarstwa rolnego obarczone jest bowiem dużym stopniem ryzyka i często niedającymi się przewidzieć skutkami określonych działań. Jeżeli bowiem rolnik zastosuje na swoim polu wybraną mieszankę chemiczną, która w wyniku działań natury przeniesie się na sąsiednie uprawy i je zniszczy, to zadośćuczynienie takim szkodom mogłoby kosztować rolnika utratę znacznej części oszczędności.

Wbrew pozorom wypadki, nieprzewidziane sytuacje, czy szkody wyrządzone przez zwierzęta, zdarzają się w rolnictwie stosunkowo często. Obowiązek opłacania ubezpieczenia OC przez rolników wydaje się więc w zupełności zasadny. Jeżeli dodać do tego choćby brak konieczności wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pojazdów rolniczych, to okazuje się, że obowiązek ten jest również niezwykle korzystny dla samego rolnika. Więcej na temat ubezpieczenia OC rolników można przeczytać na stronie: https://tuz.pl/produkty/obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-rolnikow/.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC rolnika?

Każdy rolnik ma prawo do swobodnego wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym chciałby wykupić polisę ubezpieczenia OC. To między innymi od tego wyboru uzależniona jest wysokość składki, jaką właściciel gospodarstwa zobowiązany będzie uiszczać. Dodatkowo, pod uwagę brana jest wielkość użytków rolnych, fakt hodowania zwierząt, zatrudniania pracowników czy ilość posiadanych maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Bez względu jednak na wysokość należnej składki, każdy gospodarz powinien pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników, ma służyć przede wszystkim ochronie jego majątku.

_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe