Podsumowanie powiatowych inwestycji drogowych w 2019 roku

  • 17.01.2020, 11:06
  • Partner newsa: Starostwo Powiatowe Oleśnica
Podsumowanie powiatowych inwestycji drogowych w 2019 roku
Z podsumowaniem inwestycji drogowych w 2019 roku zapoznali się członkowie Zarządu powiatu na posiedzeniu w dniu 15 stycznia. W sumie wyremontowanych zostało 10 km dróg za 9,5 mln zł.

 Inwestycje drogowe zrealizowane w roku 2019:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w Ligocie Polskiej, zrealizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wykonawca: konsorcjum firm Pol-Dróg z Drawska Pomorskiego i Biobud z Sokołowic. Zadanie zostało zrealizowane za 8 176 602,60 zł. Dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosło 4 354 157 zł, a z gminy Oleśnica 622 077 zł. W ramach przebudowy drogi o długości prawie 2 km wykonano nowy chodnik, kanalizację deszczową, a ponadto zjazdy i dojścia do posesji.


 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w Nowicy – etap 2 to zadanie, które kosztowało 1 393 710 zł. Wykonawca: konsorcjum firm Wibud z Wrocławia i Pol-Dróg z Oleśnicy. Dofinansowanie z FDS było na poziomie 50% (696 855,27 zł), zaś gmina Dobroszyce przekazała 348 400 zł. W ramach kontraktu zostało wykonane 848 m nawierzchni drogowej, 683 m chodników i system kanalizacji deszczowej.

3. Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - etap I. Wartość zadania z nadzorem inwestorskim i archeologicznym to 774 417,90 zł. Dofinansowanie od miasta Oleśnica wyniosło 300 000 zł. Wykonawca: firma Tom Trans z Oleśnicy. W ramach przedsięwzięcia zostało wykonane blisko 170 m dróg wewnętrznych wraz z systemem kanalizacji deszczowej, 41 miejsc parkingowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych i jedno dla karetki stacji dializ) oraz prawie 240 m chodników. Inwestycja ta jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom interesantów Powiatowego Zespołu Szpitali oraz Centrum Usług Wspólnych.

4. Droga pomiędzy Sądrożycami a Drogoszowicami. Wykonawcą nakładki bitumicznej na odcinku 1952 m, wraz z poboczami oraz regulacją wpustów ulicznych, była firma Strabag Infrastruktura Południe, która inwestycję wykonała za 758 084,24 zł brutto. Gmina Twardogóra dofinansowała zadanie kwotą 200 000 zł. Dzięki tej inwestycji znacznie poprawiony został komfort jazdy „z” i „do” Twardogóry. W planie na 2020 r. jest wykonanie dodatkowych 5 km.


 

5. Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 1920D (Piszkawa). Wykonawcą była firma Berger Bau, która położyła nakładkę bitumiczną na odcinku 2 km wraz z poboczami oraz regulacją wpustów ulicznych i zatoki autobusowej. Zadanie zrealizowała za kwotę 692 373,70 zł brutto. 200 000 zł dołożyła gmina Oleśnica. Wyremontowany odcinek biegnie od granic powiatu wrocławskiego w kierunku miejscowości Krzeczyn (droga na Oleśnicę). Plan na 2020 r. przewiduje wykonanie nowej nawierzchni około 5,3 km relacji Krzeczyn – Bystre (kontynuacja odcinka z Piszkawy).

Inwestycje drogowe rozpoczęte w 2019 r., a kontynuowane w roku bieżącym:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granic powiatu namysłowskiego w kierunku Dalborowic – etap 4. Najniższą cenę złożyła firma Berger Bau, której oferta opiewa na kwotę 1 458 031,61 zł. Umowę z wykonawcą podpisano 5.11.2019 r. Termin zakończenia inwestycji to 29.05.2020 r. Pod koniec 2019 roku wykonana została kanalizacja deszczowa. Przebudowa drogi obejmie odcinek o długości 1 km. Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych 880 796,77 zł.


 

2. Przebudowa ul. Łukanowskiej i Stawowej w Oleśnicy - etap I. To zadanie, na które w przetargu nieograniczonym najkorzystniejszą umowę złożyło Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska z Oleśnicy. Wykonawca zrealizuje inwestycję za 1 249 715,30 zł brutto. Miasto Oleśnica zadeklarowało dofinansowanie inwestycji kwotą 300 000 zł, a w ramach FDS kwota wsparcia wynosi 759 675,18 zł (60%). Zadanie dotyczy odcinka o długości 420 m wraz z kanalizacją deszczową. W ramach etapu I droga zostanie poszerzona do 6 m, powstanie też ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchnią asfaltową o szerokości 3,5 m. Na wykonanie inwestycji firma ma czas do 29.05.2020 r.


 

3. Przebudowa drogi o długości 1700 m od ronda Niepodległości w Twardogórze do Grabowna Wielkiego. Dokonany już został częściowy odbiór odcinka o długości 900 m. Inwestycję realizuje firma Strabag, która termin zakończenia prac ma do 29 maja 2020 r. Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy i poszerzenia bardzo niebezpiecznego łuku drogi, wykonania poszerzenia jezdni do 6 m, podbudowy w technologii MCE wraz z warstwą wiążącą oraz ścieralną, poboczy z kruszywa łamanego oraz wycinki zakrzaczeń. Wartość prac zrealizowanych w 2019 r. stanowiło kwotę 926 877,09 zł brutto. Wartość całego zadania wynosi 1 729 808,16 zł brutto. Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie wynosi 60% kosztów kwalifikowanych 1 042 667,14 zł. Inwestycja jest współfinansowana przez gminę Twardogóra.