NASZ NEWS: Kontrola zarzuca nieprawidłowości Marzenie Graczyk

  • 18.11.2019, 11:59
  • rpr
NASZ NEWS: Kontrola zarzuca nieprawidłowości Marzenie Graczyk
Kontrola Starostwa w Zarządzie Dróg Powiatowych dotyczyła okresu, kiedy jednostką kierowała Marzena Graczyk, obecna kierowniczka Sekcji Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Oleśnicy. Portal olesnica24.com publikuje protokół pokontrolny. Zwróćmy uwagę, że powstał on już 5 sierpnia (!).

Oto fragment z protokołu (poniżej publikujemy jego całość) :

"Biorąc pod uwagę zapisy zawartych umów w żadnym z opisanych zadań Zamawiający [Zarząd Dróg Powiatowych] nie miał w pełni wykonanego i odebranego przedmiotu umowy, na co wskazywały podpisane przez strony protokoły zdawczo-odbiorcze. W takiej sytuacji Zamawiający miał prawo do odmowy dokonania odbioru dokumentacji, bowiem wskazane w protokołach braki „uniemożliwią prawidłowe wykorzystanie dzieła". Nie było zatem również podstaw do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT i zapłaty wynagrodzenia, bowiem przedmiot umowy nie był na moment spisania protokołów zdawczo-odbiorczych prawidłowo wykonany i odebrany przez Zamawiającego. Należało egzekwować postanowienia umów dotyczące naliczenia kar umownych lub odstąpienia od umowy.

Ponadto, należy zauważyć, iż zgodnie z oświadczeniem Dyrektora ZDP w Oleśnicy, jednostka nie jest w posiadaniu projektów, specyfikacji technicznych, kosztorysów i innych dokumentów, na które wskazują protokoły zdawczo-odbiorcze.

Ujawnione braki mają zatem znaczący wpływ na jakość dokumentacji i są brakami istotnymi z punktu widzenia przedmiotu umowy i możliwości realizacji inwestycji.

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi p. Marzena Graczyk – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w okresie od dnia 1.04.2014 r. do dnia 30.04.2019 r.".