Na te zadania OBO 2020 zagłosujemy! Zobacz, co odrzucono

  • 06.09.2019, 09:33
  • Krzysztof Dziedzic
Na te zadania OBO 2020 zagłosujemy! Zobacz, co odrzucono
Oleśnicki Budżet Obywatelski 2020 – przedstawiamy wykaz zadań, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania

Urząd Miasta Oleśnicy opublikował listę zadań Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2020, które uzyskały jego pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania, a także wskazał projekty odrzucone i uzasadnił decyzję. Oto komunikat podpisany przez burmistrza Jana Bronsia:

 

Pierwsza grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi powyżej 100.000 zł do 150.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 300.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł,

1.„Kolorowy zakątek” – plac zabaw u zbiegu ulic Łąkowej i Wiśniowej, szacunkowy koszt 140.000 zł,

2. „Zazieleńmy ulice dzielnicy Stare Rataje” – stworzenie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż wszystkich ulic dzielnicy,  szacunkowy koszt 150.000 zł,

3. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 6, szacowany koszt 150.000 zł,

4. Zakup namiotu cyrkowego w kolorach Miasta na potrzeby imprez miejskich na około 400 miejsc, szacowany koszt 150.000 zł,

5. Przebudowa placu zabaw przy podwórzu Św. Jadwigi, szacowany koszt 150.000 zł,

6. „Oleśnica łapie deszcz” – dotacje dla mieszkańców w wysokości nie większej niż 4.500 zł do wykonania przydomowej instalacji magazynowania wody deszczowej, szacowany koszt 140.000 zł,

7. „Zielona sala umysł wyzwala” – powstanie zielonej klasy zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, szacowany koszt 150.000 zł,

8. Siłownia zewnętrzna przy II Liceum, szacowany koszt – 150.000 zł.

Razem 8 wniosków

 

Druga grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 100.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 240.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.

1. „Gry podwórkowe – Aktywne dzieci uczą się lepiej i szybciej” urządzenie placu zabaw z kreatywnymi grami przy Szkole Podstawowej Nr 7, szacowany koszt 75.000 zł,

2. „AED na Lucieniu” – zainstalowanie w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Wiejskiej urządzenia AED w specjalnej szafce oraz przeszkolenie personelu w placówce, szacowany koszt 11.300 zł,

3. Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy przy ulicach Spacerowej, Brzozowej, Koszarowej, w parku „Na Wodociągach” , szacowany koszt 5.000,

4. Zakątek Japoński – zagospodarowanie terenu w stylu ogrodu japońskiego – etap I przygotowanie dokumentacji projektowej, szacowany koszt 95.000 zł,

Razem 4 wnioski

 

Trzecia grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych, w wyniku których nie powstają środki trwałe i wyposażenie; na nie przeznaczono 60.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.

1. „Zabawa na łyżwach dla każdego” prowadzenie nauki jazdy na łyżwach oraz podstaw gry w hokeja na lodzie w każdą sobotę od 8 do 930, szacowany koszt 19.800 zł,

2. „Łapiemy wiatr w żagle – zajęcia terapeutyczne dla młodzieży i ich rodzin” – prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla młodzieży w formie warsztatów oraz warsztatów dla rodziców, szacowany koszt 10.000 zł,

3. Sterylizacja zwierząt właścicielskich oraz edukacja w tym zakresie- program skierowany do właścicieli psów, szacowany koszt 36.000 zł,

4. Projekt polegający na rozpowszechnieniu wśród mieszkańców informacji na temat depresji, szacowany koszt 35.000 zł,

5 „Aktywny senior – sąsiedzkie spotkanie z seniorami” – warsztaty, zajęcia, wykłady wyjazd integrujący dla około 50 osób  w wieku 50+ niebędących członkami OUTW, szacowany koszt 39.900 zł,

6 „Mistrz języka polskiego, angielskiego, niemieckiego” przeprowadzenie dyktanda dla miłośników języków, szacowany koszt 8.000 zł,

7. Wakacyjne Kino Plenerowe – organizacja weekendowych projekcji filmowych w przestrzeni publicznej pod gołym niebem w okresie wakacyjnym, szacowany koszt 40.000 zł.

Razem 7 wniosków

 

Powyższe zadania zostały zweryfikowane przez Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Oleśnicy. Jej zadaniem było sprawdzenie, czy zgłoszone zadania do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2020:

– dotyczą wydatków na realizację zadań własnych gminy bądź wydatków na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie przepisów,

– zadanie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,

– zadanie inwestycyjne bądź remontowe dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy i pozostającej w jej władaniu,

– zadanie zostało zgłoszone przez mieszkańca Miasta Oleśnicy,

– zgłoszenie zostało poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców,

– zadanie zostało zgłoszone na formularzu,

– koszt zadania nie przekracza 150.000 zł,

– zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z przepisami odnoszącymi się  do jego merytorycznego zakresu,

– zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi,

– zadanie jest wykonalne technicznie.

 

Komisja na obradach w dniu 5 września 2019 po zapoznaniu się ze wszystkimi 25 zgłoszonymi zadaniami podjęła decyzję o skierowaniu do głosowania 19 zadań, które spełniały wymogi formalne i merytoryczne Uchwały Nr VII/75/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 roku” .

Głosowanie zgodnie z powołaną Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy odbędzie się w dniach od 1 do 14 października 2019 r. w formie elektronicznej w trybie zamkniętym, dostępnym po zalogowaniu się poprzez stronę www.olesnica.pl

 

Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2020 roku, które nie uzyskały pozytywnej oceny formalną i merytorycznej i nie zostały dopuszczone do głosowania

 

Komisja do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 r.” (zwana dalej Komisją) powołana zarządzeniem Nr 231/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 r.” obradowała w dniu 4 września 2019 r.

 

Komisja po zapoznaniu się ze wszystkimi 25 zgłoszonymi zadaniami podjęła decyzję o niekierowaniu do głosowania 6 zadań, które nie spełniły wymogów formalnych i merytorycznych Uchwały Nr VII/75/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 roku” .

 

Każde zgłoszenie zostało ocenione, czy:

– dotyczy wydatków na realizację zadań własnych gminy bądź wydatków na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie przepisów,

– zadanie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,

– zadanie inwestycyjne bądź remontowe dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy i pozostającej w jej władaniu,

– zadanie zostało zgłoszone przez mieszkańca Miasta Oleśnicy,

– zgłoszenie zostało poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców,

– zadanie zostało zgłoszone na formularzu,

– koszt zadania nie przekracza 150.000 zł,

– zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z przepisami odnoszącymi się  do jego merytorycznego zakresu,

– zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi,

– zadanie jest wykonalne technicznie.

 

Decyzje negatywne zostały podjęte przez Komisję jednomyślnie, wszyscy członkowie byli „za”. 

Komisja nie skierowała do konsultacji społecznych w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego  6 zgłoszonych zadań z następujących powodów:

  1. Zadanie pod nazwą: Wykonanie chodnika z puzzli i dojść do budynków Leśna 1-2,3-4, 5-6,  szacowany koszt 147.000 zł, nie może być realizowane z uwagi na planowaną kompleksową modernizację ulicy Leśnej wraz chodnikami. Modernizacja planowana jest po zakończeniu udowy osiedla domów „Leśna Polana”. Obecnie modernizacja samego chodnika byłoby sprzeczne z zasadą efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.  
  2. Zadanie pod nazwą: Wykonanie chodnika z puzzli i dojść do budynków Leśna 11-12, 13-14, szacowany koszt 72.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt, z uwagi na planowaną kompleksową modernizację ulicy Leśnej wraz chodnikami. Modernizacja planowana jest po zakończeniu udowy osiedla domów „Leśna Polana”. Obecnie modernizacja samego chodnika byłoby sprzeczne z zasadą efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.  Dodatkowo do formularza zgłoszenia zadania dołączono kserokopię, a nie oryginał, listy mieszkańców popierających zadanie.

3. Zadanie pod nazwą: Butelkomaty dla Oleśnicy – zakup i zainstalowanie 2 sztuk butelkomatów do odbierania butelek PET w zamian za kupon o wartości 10 gr, szacowany koszt 60.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt, iż zakup tego rodzaju urządzeń musiałby zostać sfinansowany z dochodów pochodzących z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Butelkomaty są w istocie pojemnikami na odpady selektywnie zebrane. Miasto posiada i udostępnia mieszkańcom  202 żółte pojemniki na odpady (plastik, tworzywa, metale) w zabudowie wielorodzinnej oraz pojemnik dla każdego domu jednorodzinnego. Każdy mieszkaniec zgłaszający w deklaracji, że pozbywa się odpadów w sposób selektywny, płaci niższą opłatę z tego tytułu. Zakup biletów na imprezy miejskie, na basen przez Urząd Miasta w celu wymiany ich na kupony drukowane przez butelkomat także wymagałby finansowania tego wydatku   z dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami. System gospodarki odpadami w założeniu ustawodawcy ma być samofinansujący, to jest zgromadzone dochody mają pokryć wydatki niezbędne do odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Od kilku lat w Mieście system ten nie bilansuje się, co naraża budżet Miasta na wydatki, które w założeniu ustawodawcy finansować mieli mieszkańcy poprzez wnoszenie opłat. Dalsze zwiększanie dysproporcji pomiędzy wnoszonymi opłatami za gospodarowanie odpadami, a ponoszonymi na system wydatkami – jest sprzeczne z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.

4. Stałe budki jarmarczne – zakup i instalacja 20 budek w oleśnickim Rynku, które będą działać cały rok i w załażeniu mają służyć lokalnym, oleśnickim przedsiębiorcom, szacowany koszt 140.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt iż na tego rodzaju stałą zabudowę Rynku nie wyraziłby zgody Wojewódzki Konserwator Zabytków, dodatkowo instalacja budek wymagałaby ich demontażu i wywozu przy różnych imprezach zajmujących płytę Rynku (festiwale cyrkowy, piwny, food truck itp.), a Miasto nie dysponuje miejscem na składowanie aż 20 takich obiektów.  Z powyższych powodów Komisja uznała zadanie za niemożliwe do realizacji zgodnie z zasadą efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.   

5. Zadanie pod nazwą: Modernizacja boiska przy ul. Słowackiego 4 w Oleśnicy (przy I Liceum i Szkole Podstawowej Nr 7), szacowany koszt, 150.000 zł”, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt, iż jego realizacja  przewyższyłaby koszt 150.000 zł.

6. Zadanie pod nazwą: „Oświetlenie boiska piłkarskiego przy ul. Brzozowej – instalacja 12-16 masztów wraz z projektorami (około 24-32) o mocy przynajmniej 7,2 kW umożliwiająca segmentowe włączenie oświetlenia, szacowany koszt 150.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt iż jego realizacja  przewyższyłaby koszt 150.000 zł.

 

Informuję, iż zgodnie z § ust. 7 -10 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VII/75/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 roku” każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny zgłoszonych zadań.

 

Warunkiem rozpatrzenia odwołania  jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku projektu weryfikacji.

 

Odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji rozpatruje Burmistrz Miasta Oleśnicy w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miasta Oleśnicy.

 

Wyniki procedury odwoławczej  podlegają publikacji na stronie internetowej Gminy Miasta Oleśnicy www.olesnica.pl  nie później niż w dniu rozpoczęcia głosowania.  

Krzysztof Dziedzic

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (10)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Oleśniczanka z wyboru
Oleśniczanka z wyboru 08.09.2019, 14:35
Szkoda, interesujący projekt. Niestety decyzja polityczna.
Miał mój głos.
ola
ola 07.09.2019, 22:06
fajne projekty to tn dla mlodziez, dla seniorow i namiot na ofce
krakadyl
krakadyl 07.09.2019, 01:52
Na poniższym forum założyłem temat o pełnowartościowych siłowniach dla dorosłych

https://workout-polska.pl/inde…
łał.
łał. 06.09.2019, 15:12
"Projekt polegający na rozpowszechnieniu wśród mieszkańców informacji na temat depresji, szacowany koszt 35.000 zł"?????? o depresji moge za darmo przeczytac w internecie.
Smile!
Smile! 06.09.2019, 17:45
35 tys. to nie wielki koszt biorąc pod uwagę liczbę samobójstw i prób samobójczych, których powodem jest depresja. Chociaż wiadomo, że nie ma co trwonić pieniędzy, ktore z powodzeniem mozna wydać na namiot cyrkowy lub japoński zaułek...
namiocik
namiocik 06.09.2019, 18:28
ale glupoty piszesz. to za 3 tysiace mozna zrobic.
Kolo
Kolo 06.09.2019, 15:03
BRONŚ ręcznie steruje OBO. Brak słów
A tfu!
A tfu! 06.09.2019, 11:06
Uzasadnienia odrzuconych projektów są po prostu skandaliczne. Uwaga! Zaczęło się właśnie sterowanie OBO z ratusza. Gdzie Młodzi Demokraci, gdzie Brymy, Lelasy, Karczewicze? Widzicie i nie grzmicie?
Jolanta B.
Jolanta B. 06.09.2019, 09:47
Szkoda że te butelkomaty nie weszły. Zawsze by się coś zyskało na tych petach choćby bilet
hania
hania 06.09.2019, 15:11
lepiej nie kupować butelek i plastików. bez sensu takie butelkomaty: napędzają dalszą sprzedaż plastikow zamiast szukac realnego rozwiazania. dobrze ze odpadli

Pozostałe