Burmistrz Bronś odmawia informacji!

  • 09.03.2019, 14:09 (aktualizacja 09.03.2019, 14:46)
  • Krzysztof Dziedzic
Burmistrz Bronś odmawia informacji!
Otrzymaliśmy pierwszą decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej podpisaną przez Jana Bronsia.

Mamy kłopoty z uzyskiwaniem odpowiedzi na wnioski o informację publiczną kierowane do burmistrza Oleśnicy, przy czym nie ma znaczenia zakres i złożoność wniosku. Odpowiedzi dostajemy w ostatnim możliwym terminie przewidzianym ustawą - czyli czternastego dnia. Stało się to już regułą. Po zasłyszanej na posiedzeniu Komisji Skarg, podczas badania skargi obywatela na burmistrza, interpretacji określenia `niezwłocznie` przez urzędników z oleśnickiego ratusza pozbyliśmy się złudzeń. Spodziewamy się, że takie właśnie - "niezwłoczne" a rebours (na odwrót) - będzie w tej kadencji nastawienie oleśnickiej władzy samorządowej do obywateli żądających informacji. O tym, że można inaczej, świadczy przykład z sąsiedniej gminy. Odpowiedź na nasz wniosek złożony w Urzędzie Gminy Oleśnica 20 lutego została do nas wysłana już 25 lutego.


Po raz pierwszy otrzymaliśmy decyzję burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Dotyczy naszego wniosku o udostępnienie "rejestru/wykazu umów (oprócz umów zawartych na podstawie stosunku pracy) i umów cywilnoprawnych zawartych w grudniu 2018 roku przez Urząd Miasta Oleśnicy/Burmistrza Oleśnicy; rejestru/wykazu zleceń Urzędu Miasta Oleśnicy z grudnia 2018 roku". Przypomnijmy - właśnie w grudniu burmistrz Jan Bronś zawarł budzącą poważne wątpliwości umowę na prowadzenie Facebooka z koordynatorem swoich przygotowań do wyborów. Czy podobnych umów zawarto wówczas więcej?...

Podsumowując - burmistrz odmówił nam udostępnienia umów zawartych w grudniu, w pierwszym pełnym miesiącu po objęciu przez siebie rządów w Oleśnicy. Ale po kolei...

 

Poznać umowy? Jaki w tym interes obywateli?

 

27 grudnia 2018 roku wysłaliśmy do Urzędu Miasta mailem skierowany do burmistrza wniosek o udzielenie informacji publicznej we wskazanym wyżej zakresie. Chcieliśmy, by informacja zawierała podstawowe dane: nazwę lub imię i nazwisko strony umowy/zlecenia, przedmiot umowy/zlecenia, całkowitą wartość przedmiotu umowy, tryb zawarcia umowy/tryb zlecenia, datę początkową i końcową realizacji umowy/zlecenia. 


Dopiero po 13 dniach - 9 stycznia 2019 roku - otrzymaliśmy "wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej" i powiadomiono nas, że wyznaczono nowy termin na rozpatrzenie wniosku - 18 lutego 2019 roku. Odpowiedź na takie wezwanie to dla zwykłego obywatela bariera nie do przeskoczenia. Trzeba po prostu mieć umiejętność poruszania się w materii przepisów prawnych, bo po drugiej stronie są zawodowi prawnicy, którzy wykorzystają brak prawniczej argumentacji. 13 stycznia wysłaliśmy mailem naszą kilkustronicową odpowiedź.

Przytaczamy jej fragment:
"Wnioskodawca, uzyskując informacje objęte wnioskiem, posiada możliwość przedstawienia ich społeczeństwu w formie publikacji prasowej. Jest to wiedza powszechnie pożądana ze względu na duże zainteresowanie społeczne transparentnością działań Urzędu Miasta Oleśnica i Burmistrza Miasta Oleśnica, a w szczególności komponentem finansowym tych działań będącym wynikiem realizacji zobowiązań umownych, których Gmina Miasto Oleśnica, Urząd Miasta są stronami bądź też inicjatorami ich nawiązania. Można przyjąć, że kwestia prawidłowości zawieranych przez ww. umów, ich racjonalności pod względem ekonomicznym, zgodności z uchwałą budżetową, prawidłowości trybu ich zawarcia oraz zapoznanie się z katalogiem podmiotów, z którymi są zawierane, spotka się z zainteresowaniem bardzo szerokiego grona adresatów, przy czym można przyjąć, że w praktyce urzędowej takie zainteresowanie obywateli oraz przedstawicieli mediów lokalnych przybiera charakter ciągły i w ocenie wnioskodawcy zaskakującym jest stanowisko tut. Urzędu, jakoby wymagało ono uzasadnienia w szerszym jeszcze zakresie, w szczególności w związku z faktem, że zagadnienie stworzenia transparentnego rejestru umów było przedmiotem wystąpień radnych już od sierpnia 2015 roku. 4 sierpnia 2015 r. radny Wojciech Brym złożył na sesji Rady Miasta Oleśnicy  zapytanie w sprawie stworzenia Publicznego Rejestru Umów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oleśnicy. 27 kwietnia 2018 r. ponowił swoje wystąpienie w tej sprawie i w zapytaniu do burmistrza na sesji poprosił o podanie kalendarium czynności zmierzających do wprowadzenia Publicznego Rejestru Umów. 


29 marca 2018 r. radny Damian Siedlecki złożył na sesji zapytanie w sprawie dostępu do rejestru umów cywilnoprawnych, w treści tegoż: ”Dlaczego Urząd Miasta nie chce ujawnić takiego rejestru i dlaczego już ponad rok trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie?”. Informował jednocześnie o skargach na bezczynność Urzędu Miasta Oleśnicy w tym temacie, jakie zostały skierowane do WSA we Wrocławiu i SKO we Wrocławiu. Radny Siedlecki napisał wówczas: ”Pragnę zauważyć, że już na początku obecnej kadencji samorządu radni składali interpelacje w sprawie centralnego rejestru umów. Niestety, taki rejestr nie powstał do dzisiaj”.


Zagadnienie Publicznego Rejestru Umów było przedmiotem dyskusji na sesji Rady Miasta. Sekretarz miasta Zbigniew Rybak w imieniu ówczesnego burmistrza Michała Kołacińskiego informował radnych, że w odpowiedzi na wnioski radnych trwają zaawansowane prace nad publicznym rejestrem umów, dzielił się swoimi przemyśleniami i uwagami na ten temat w długim wystąpieniu. 


Wezwanie z 9 stycznia 2019 r. wnioskodawca odbiera jako sygnał wskazujący, że od działań na rzecz publicznego rejestru umów Urząd Miasta odstępuje w bieżącej kadencji samorządowej. Byłoby to sprzeczne z oczekiwaniami obywateli i postulatami ich reprezentantów w samorządzie miejskim".


Już się wydawało, że wykaz grudniowych umów otrzymamy, ale nie... 18 lutego - w dniu wskazanym jako nowy termin rozpatrzenia wniosku - dostaliśmy mailem... wezwanie do usunięcia braku formalnego. Chodziło o brak podpisu, wobec tego, że nie posługiwaliśmy się podpisem elektronicznym. Jeśli był konieczny, można było go od nas zażądać już 9 stycznia, w "wezwaniu do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego"! 


Następnego dnia - 19 lutego - złożyliśmy podpisany wniosek w biurze podawczym Urzędu Miasta. A 22 lutego burmistrz Jan Bronś wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej (57 dni od złożenia wniosku!). Czym to uzasadnił?

 

Realizacja wniosku zakłóciłaby pracę Urzędu Miasta?

 

Przytaczamy wybrane fragmenty:
"W Urzędzie Miasta Oleśnicy nie jest jednak prowadzony rejestr, którego udostępnienia Wnioskodawca żąda. W aktualnym stanie prawnym prowadzenie takiego rejestru nie jest obligatoryjne i Urząd Miasta Oleśnicy nim nie dysponuje, a zatem konieczne byłoby wytworzenie nowego dokumentu, odpowiadającego wnioskowanym kryteriom, co doprowadza do wniosku, iż informacja publiczna żądana przez Wnioskodawcę ma charakter informacji publicznej przetworzonej"; 


"W analizowanej sprawie zakres czynności, jakie musiałyby zostać podjęte przez organ, aby zadośćuczynić żądaniu, nie ograniczałby się jedynie do technicznego uszeregowania posiadanych danych, lecz wymagałby przeprowadzenia analizy brzmienia informacji. Uzyskanie żądanej informacji wymagałoby od organu znacznie absorbującej weryfikacji wielu dokumentów. Poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Oleśnicy zawierają łącznie kilkaset umów rocznie, które znajdują się fizycznie w teczkach spraw prowadzonych przez wszystkie z tych komórek i przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych. Następnie musiałby zostać wytworzony nowy dokument w postaci rejestru zgodnego z wnioskiem (...)";


"Jak już wcześniej wskazano, Urząd Miasta Oleśnicy nie prowadzi centralnego rejestr umów. Przygotowanie odpowiedzi na przedmiotowy wniosek wymaga zagregowania danych z różnych źródeł, czyli przetworzenia uzyskanych informacji z rozproszonych zasobów w jedną całość. W skali roku zawiera się kilkaset umów, które przechowywane są w poszczególnych wydziałach/sekcjach w formie papierowej. Urząd Miasta Oleśnicy, nie dysponuje oprogramowaniem komputerowym, które umożliwiłoby szybkie wyszukanie i opracowanie żądanych przez Wnioskodawcę danych. Dla realizacji żądania określonego we wniosku konieczne jest zatem zaangażowanie działań organizacyjnych i osobowych, które zakłócą normalny tok działania co najmniej jednej osoby w każdej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Oleśnicy, wykonujących analizę wytworzonych i zawartych umów. W ujęciu szczegółowym przygotowanie odpowiedzi wymaga analizy wszystkich zawartych umów cywilnoprawnych w zakresie określenia ich stron, następnie wykonania ich skanów uwzględniających dane dotyczące ich przedmiotu i wartości przedmiotu umowy, tryb zawarcia umowy/tryb zlecenia, datę początkową i końcową realizacji umowy/zlecenia oraz stron umowy/zlecenia. Odpowiedź wymaga zaangażowania wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Oleśnicy. W roku 2018 wydziały/sekcje Urzędu Miasta Oleśnicy zawarły łącznie 672 umowy cywilnoprawne o różnym spektrum i objętości, których opracowanie do formy żądanej przez Wnioskodawcę przez jednego pracownika, zakładając, że nie zajmuje się on w tym czasie innymi sprawami, zajęłoby w zależności od komórki nawet do 3 ośmiogodzinnych dni roboczych (...)";


"Wnioskodawca nie wykazał przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego w uzyskaniu informacji publicznej przetworzonej";


"Żadną miarą nie sposób także uznać, iżby uzyskanie wykazu umów zawartych w grudniu 2018 r. mogło być wykorzystane dla lepszej ochrony interesu publicznego".

 

672 umów? A może tylko 56?...

 

W uzasadnieniu burmistrz akcentuje roczną liczbę umów (672), która rzeczywiście robi wrażenie. My chcemy jednak poznać jedynie dane z grudnia - czyli licząc średnio, z 56 dokumentów. Jeśli podzielić to na 9 komórek wymienionych w decyzji, wychodzi po 6 umów na każdą z nich. Czy do spisania kilku danych z 6 umów trzeba rzeczywiście 3 dni roboczych?... Absurd!


Także zastosowany wobec nas argument, jakoby Urząd Miasta Oleśnicy nie dysponował oprogramowaniem umożliwiającym udostępnienie informacji publicznej, nie polega na prawdzie. Urząd posiada system elektronicznego obiegu dokumentów. Wszystkie dokumenty z całego Urzędu są w nim rejestrowane, włącznie z umowami, które funkcjonują w nim w formie elektronicznej. Ponadto Wydział Finansowy Urzędu Miasta Oleśnicy dysponuje oprogramowaniem księgowym, pozwalającym wygenerować wszelkie płatności dokonane w określonym czasie.


Stwierdzenie, jakoby udostępnienie informacji publicznej komplikował fakt rozproszenia danych w "poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Oleśnicy", jest nieprawdziwe. Umowy zawierane w Urzędzie Miasta Oleśnicy przygotowywane są w trzech egzemplarzach: jeden dla kontrahenta, dwa zostają w Urzędzie Miasta Oleśnicy. Jeden z nich pozostaje w komórce (wydziale, sekcji) prowadzącej sprawę, drugi zaś trafia do Wydziału Finansowego. Wydział Finansowy dysponuje wszystkimi umowami ze wszystkich wydziałów/sekcji, w związku z czym nie zachodzi potrzeba gromadzenia danych ze wszystkich komórek, by udostępnić wnioskowaną informację!

Dlaczego więc odmawia się nam informacji? Co jest do ukrycia w oleśnickim ratuszu?

 

Nie ustępujemy!


Od odmownej decyzji burmistrza przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Skorzystaliśmy z tego prawa.

Sekcja Prawna Urzędu Miasta Oleśnicy ma dodatkowe zajęcie. Być może wkrótce usłyszymy, że ta komórka musi kosztować oleśniczan więcej, bo ma zbyt wiele obowiązków...


Niezależnie od dalszego biegu naszej sprawy burmistrz Bronś prędzej czy później będzie musiał udostępnić informację o umowach, jakie zawarł. Właśnie nasz czytelnik powiadomił nas, że złożył wniosek o informację publiczną w tej sprawie, tyle że zawnioskował o zestawienie, a nie rejestr, umów z grudnia. Nie będzie to informacja przetworzona, której żądanie staje się często dla adresata wniosku o informację publiczną powodem do odmowy. A finalny efekt będzie podobny - lista podmiotów, z którymi zawarto umowy, stanie się jawna.

Krzysztof Dziedzic

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (104)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Ulka
Ulka 19.03.2019, 19:39
Czyli maja coś do ukrycia to proste.
Jon
Jon 15.03.2019, 14:44
Czy chce coś ukryć, czy tylko pokazuje kto tu rządzi a może jeszcze coś innego. Jakiś powód ma.
Kimi
Kimi 13.03.2019, 16:03
Zapytajcie go kiedy posprząta. Gdzie nie pojde to śmietnisko sterty gratów
Jarosław.
Jarosław. 13.03.2019, 15:51
Burmistrz ma rację nie będzie jakimś niudacznikom odpowiadał na ich paszkwile , to nie obywatele się domagają tylko wściekli pomazańcy którzy nie mogą się pogodzić z sromptną przegraną .
Basia
Basia 13.03.2019, 19:46
Przestań żreć psie mrożonki z trawników bo jesteś tym co jesz !
oj
oj 13.03.2019, 03:39

Komentarz zablokowany

Komentarz został zablokowany przez administratora.

v
v 12.03.2019, 21:09
Prawdziwa cnota krytyki się nie boi.
A Bronś chyba ma jakieś brudy, skoro tak kluczy i ucieka. Oczywiście poza brudami w mieście, bo syf totalny.
.
. 12.03.2019, 20:21
Ciekawe co DYZMA ma do ukrycia ???
Bogdan Olewicz
Bogdan Olewicz 12.03.2019, 16:45
Gdy emocje już opadną
Jak po wielkiej bitwie kurz
Gdy nie można mocą żadną
Wykrzyczanych cofnąć słów
Czy w milczeniu białych haniebnych flag
Zejść z barykady
Czy podobnym być do skały
Posypując solą ból
Jak posąg pychy samotnie stać

Gdy ktoś kto mi jest światełkiem
Gaśnie nagle w biały dzień
Gdy na drodze za zakrętem
Przeznaczenie spotka mnie
Czy w bezsilnej złości łykając żal
Dać się powalić
Czy się każdą chwilą bawić
Aż do końca wierząc że
Los inny mi pisany jest

Płyniemy przez wielki Babilon
Dopóki miłość nie złowi nas
W korowodzie zmysłów możemy trwać
niepokonani
Nim się ogień w nas wypali
Nim ocean naszych snów
Łyżeczką się odmierzyć da

Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść
Niepokonanym
Wśród tandety lśniąc jak diament
Być zagadką, której nikt
Nie zdąży zgadnąć nim minie czas
Czytelnik
Czytelnik 12.03.2019, 16:01
A znasz takie powiedzonko, że " Lepiej osła poganiać, niż z głupcem dyskutować " ?
też czytelnik
też czytelnik 12.03.2019, 15:57
i siedzi sobie taki szczurek -nierobie nie wstyd ci że żyjesz z hejtowania? już rozliczyłeś fakturę w UM?
Czytelnik
Czytelnik 12.03.2019, 15:53
Jak już to "trollów" przez dwa "l"
Miodek
Miodek 12.03.2019, 21:04
Jeśli już to "trolli", cymbale.
Czytelnik
Czytelnik 13.03.2019, 09:14
Jak już uważnie tak wszystko czytasz to odnosiło się to do komentarza @j, imbecylu
j
j 12.03.2019, 15:50
usuwać posty czytelnika bo trolów władzy nam nie potrzeba im się płaci z kasy miasta za hejt
Czytelnik
Czytelnik 12.03.2019, 15:39
@Obserwator. A cóż Ci mogę odpowiedzieć ? Wolność słowa w wydaniu portalu, nic dodać nic ująć - Nie wiem czy zdążysz przeczytać xD, xD, xD
Obserwator
Obserwator 12.03.2019, 15:11
@Czytelnik. Widzę, że z uporem maniaka Cię kasują. "Dobry" portal ale chyba tylko dla ubogich umysłowo jak ta @Ciotka dobra rada.
Czytelnik
Czytelnik 12.03.2019, 14:31

Komentarz zablokowany

Komentarz został zablokowany przez administratora.

do Ciotka dobra rada
do Ciotka dobra rada 12.03.2019, 13:55
" Porsche Panamera " to raczej samochód. Nie pij więcej jak piszesz.
Czytelnik
Czytelnik 12.03.2019, 13:44

Komentarz zablokowany

Komentarz został zablokowany przez administratora.

Czytelnik
Czytelnik 12.03.2019, 13:40

Komentarz zablokowany

Komentarz został zablokowany przez administratora.

JS
JS 12.03.2019, 13:09
Transparentność w wydaniu oleśnickim.
Ciotka dobra rada
Ciotka dobra rada 12.03.2019, 12:26
Przypominam Redakcji Olesnica24, że Redakcja portalu Porsche Panamera notorycznie usuwa wpisy niekorzystne dla Bronsia oraz podważające obiektywizm tejże redakcji i pozytywne wobec Michała Kołacińskiego. Komentarze były usuwane nawet jak były zgodne z regulaminem. W szczególności w kampanii, co tworzyło obraz 100% pochwalny Bronsia i 100% hejtujący Kołacińsiego. Dodatkowo komentarze po prostu znikały, bez jakiejkolwiek adnotacji, że usunięto za niezgodność z regulaminem. Mam sporo skanów, moi znajomi też. Mało tego, PP blokowali adres IP, gdy próbowałam ponawiać wpisy. Nie jestem torllem. Dlatego sugeruję usuwanie i blokowanie wszystkiego, co godzi w dobre imię pana Redaktora i Redakcji Olesnica24 i Panoramy Oleśnickiej. Nikt Wam nie zarzuci, że cenzurujecie własne forum, wszak z powodzeniem i dużym poświęceniem robią to od dawna panowie PP.
(:)
(:) 12.03.2019, 20:18
Z tego co się tutaj dzieje wynika że porsche panamera przejął Oleśnica24 i Panoramę Oleśnicą i teraz jest to taka mała wyborcza
osa
osa 12.03.2019, 15:47
to prawda posty się pojawiały wisiały jakiś czas i z niewiadomych przyczyn znikały a blokowanie IP to był standard na MO ta kampania była brudna i propagandowo przeprowadzona że aż w pale się nie mieści - powiem tak - nie wiem kto będzie kontrkandydatem dla Bronsia ale jak nie oczyści układu oleśnickiego to nie ma żadnych szans na normalność

Pozostałe