TYLKO U NAS: PEŁNY RAPORT - miażdżący wynik audytu w Atolu Oleśnica

  • 04.10.2021, 13:23
  • rpr
TYLKO U NAS: PEŁNY RAPORT - miażdżący wynik audytu w Atolu Oleśnica
Oto raport z audytu Atola, wszczętego po publikacji "Panoramy Oleśnickiej" pt. "Szantażowani i zastraszani".

Data rozpoczęcia zadania zapewniającego: 12 lipca 2021 roku. Data sporządzenia sprawozdania: 16 sierpnia 2021 roku

W celu uzyskania opinii na temat sposobu zarządzania OKR ATOL, zasad współpracy Prezesa OKR ATOL z pracownikami, a także na temat organizacji, jakości, warunków i atmosfery pracy przekazano pracownikom do anonimowego wypełnienia ankietę do oceny organizacji i zarządzania OKR ATOL. Ankieta składała się z 22 pytań.

Na 21 pytań należało udzielić odpowiedzi „TAK/Dobrze”, lub „NIE/ŹLE”. Jedno pytanie miało charakter otwarty i poproszono w nim pracowników o podanie, jakie ich zdaniem powinny nastąpić najważniejsze zmiany w jednostce, aby usprawnić jakość zarządzania, atmosferę i warunki pracy oraz stosunki międzyludzkie”.

W pozostałych pytaniach zwrócono się do pracowników z pytaniami:

1) Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania?
2) Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na stanowisku pracy?
3) Czy posiada Pan/Pani aktualny zakres obowiązków określony na piśmie, lub inny dokument o takim charakterze?
4) Czy są Panu/Pani znane kryteria, za pomocą których oceniane jest wykonywanie zadań?
5) Czy powierzanie i rozliczanie zadań pracownikom przez Prezesa OKR ATOL następuje z pominięciem kierowników działów?
6) Czy Prezes i kierownictwo ATOLA w wystarczającym stopniu monitorują na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań?
7) Czy posiada Pan/Pani bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących W ATOLU?
8) Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane przez pracownika?
9) Czy obowiązujące procedury są aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi?

10) Czy nadzór ze strony Prezesa i Kierownictwa ATOLA zapewnia skuteczną realizację zadań?
11) Czy w Pana/Pani komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw na stanowisku pracy?
12) Czy został Pan/Pani zapoznany z procedurami postępowania w przypadku wystąpienia zjawiska mobbingu w ATOLU?
13) Czy postawa Prezesa zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń W realizacji zadań?
14) Czy Pana/Pani zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz jednostki?
15) Jak ocenia Pan/Pani współpracę z Prezesem i kierownictwem?

16) Pan Pan/Pani ocenia atmosferę pracy?
17) Jak Pan/Pani ocenia warunki pracy - lokalowe, techniczne, bhp przy wykonywaniu zadań?
18) Czy ocenia Pan/ Pani dobrze czy źle sposób zarządzania w ATOLU?

19) Pytanie opisowe:
20) Jak Pan/Pani ocenia system nagradzania/premiowania pracowników ATOLA?
21) Czy był Pan/Pani świadkiem lub ofiarą mobbingu ze strony kierownictwa w ATOLU?
22) Czy był Pan/Pani świadkiem lub ofiarą mobbingu ze strony innych pracowników w ATOLU?

Ankietę wypełniło anonimowo i oddało 27 pracowników, co daje gwarancję, iż wyniki przeprowadzonej ankiety są wiarygodne i odpowiadają stanowi faktycznemu funkcjonującemu w jednostce.

Wyjaśnienie Prezesa Atola: Z podanym powyżej zapisem cyt. ,,co daje gwarancję, iż wyniki przeprowadzonej ankiety są wiarygodne i odpowiadają stanowi faktycznemu funkcjonującemu w jednostce” totalnie się nie zgadzam. Pragnę przypomnieć, że w naszej instytucji zatrudnionych jest ok 46 pracowników a tylko „połowa " uczestniczyła w ankiecie. Dlaczego? Sygnały docieraj różne, przykład:
- nie była ona obowiązkowa
- nie chcemy uczestniczyć w "walce politycznej "
- nie będę brał udziału w tym "całym cyrku "
- swoje uwagi i pytania przekazuje bezpośrednio do przełożonego czy prezesa i nie mam z tym problemu.
- były też i złośliwe określenia, że ,"ogon chce rządzić głową ”
- czy "bicie piany "

Sygnały dotyczą również większej niż fizycznie miało to miejsce ilości oddanych ankiet do urny przez pracowników.

Dużym zdziwieniem był sam fakt uczestniczenia w rozmowach z audytorem osób nie będących już pracownikami spółki. Pytanie, kto zapraszał takie osoby i na czyje polecenie się tam wstawiły?

Łącznie na 567 pytań zadanych pracownikom udzielono 153 odpowiedzi pozytywnych i 356 odpowiedzi negatywnych. W 58 odpowiedziach pracownicy albo nie udzielili odpowiedzi, albo wpisali odpowiedź „nie wiem”. Z powyższego wynika, że tylko 26,98 % pracowników biorących udział w badaniu ankietowym pozytywnie oceniło system zarządzania ATOLEM, współpracę na linii Prezes-pracownik, a także organizację, jakość, warunki i atmosferę pracy. 62,79 % załogi wyraziło się negatywnie na temat ocenianych obszarów.

Wyniku ankiety wskazują, że pracownicy jednostki stosunkowo pozytywnie oceniają sposób dokumentowania ustalonych wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia koniecznego do wykonywania zadań na stanowisku (pozytywna ocena -81,48% ankietowanych), pisemnego powierzania obowiązków w zakresie czynności (pozytywna ocena - 77,78 % ankietowanych) oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje pracownicze (pozytywna ocena - 59,26 % ankietowanych). Niezależnie od powyższego z udzielonych przez pracowników odpowiedzi wynika jednoznacznie, że oceniają oni krytycznie sposób zarządzania Oleśnickim Kompleksem Rekreacyjnym ATOL.

Bardzo negatywnie oceniona została atmosfera pracy oraz przepływ informacji wewnątrz jednostki. Negatywną ocenę w wymienionym zakresie wystawili niemal wszyscy pracownicy uczestniczący w badaniu ankietowym (26 z 27 ankietowanych, tj. 96,30 % załogi uczestniczącej w badaniu). 92,60 % pracowników biorących udział W ankiecie (25 z 27 ankietowanych) źle ocenia sposób zarządzania w ATOLU.

Tylu samo ankietowanych stwierdziło, że nie zna kryteriów, za pomocą których oceniane jest wykonywanie zadań. 88,89 % pracowników twierdzi, że postawa Prezesa nie zachęca pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji zadań (24 z 27 ankietowanych).

85,19 % pracowników źle ocenia współpracę z Prezesem i kierownictwem ATOLA oraz system nagradzania i premiowania pracowników (23 z 27 ankietowanych). 77,78 % ankietowanych stwierdziło, że powierzanie i rozliczanie zadań przez Prezesa następuje z pominięciem kierowników poszczególnych komórek wewnętrznych (21 z 27 ankietowanych).

Prezes Atola wyjaśnił: Dopowiedzieć należy, że stanowisko kierownika ds. techniczno-eksploatacyinych ponownie zostało obsadzone od stycznia 2021r.. Poprzedni okres (praktycznie cały 2020r. ze względu na Covid-19 i jak wspominałem wcześniej brak możliwości prowadzenia usług całkowicie lub w dużym ograniczeniu, stanowisko kierownika pozostawało nieobsadzone. Przypomnę, że w tym okresie borykaliśmy się również z ogromnymi brakami finansowymi, w efekcie wprowadzone zostało w porozumieniu z przedstawicielami załogi ograniczające etatowości o 20% dla większości pracowników Spółki.

W tym czasie zatrudnianie osoby na stanowisku kierowniczym byłoby co najmniej niezrozumiałe (w załączeniu kalendarz funkcjonowanie basenu krytego w 2020r.) z podziałem na jego aktywność - możliwość prowadzenia usług. W W załączniku również zestawienie absencji pracowniczej w poprzednich latach - ciekawostka jest taka, że te osoby które najmniej pracowały mają najwięcej zastrzeżeń do współpracy - przypadek?

W ankietach w szczególności podnoszony jest problem braku szacunku dla pracowników ze strony Prezesa, w tym poniżanie, lekceważenie i ośmieszanie pracowników, manipulowanie pracownikami i szantażowanie ich, nastawianie pracowników przeciwko sobie, psychiczne dręczenie pracowników przez Prezesa i ich inwigilowanie, brak komunikacji i współpracy z Prezesem.

Co niezwykle niepokojące, aż 19 pracowników stwierdziło, że było świadkiem mobbingu ze strony Prezesa, co oznacza, że aż 70,37 % załogi biorącej udział w badaniu ankietowym stwierdziło, że Prezes stosuje działania mobbingowe wobec pracowników.

Prezes odniósł się do powyższego: To zwykłe pomówienia! Pragnę zauważyć, że w naszej firmie działa dwóch przedstawicieli załogi, pracujących w różnych działach i godzinach aby kontakt z nimi był jak najlepszy, którzy w ważnych, istotnych dla pracowników czy firmy tematach winni się kontaktować z zarządem Spółki i sygnalizować problemy. Otóż jednoznacznie stwierdzam, że takich oficjalnych zgłoszeń ze strony ww. osób nigdy nie było.

Dodatkowo w tym roku 2021, a dokładnie w miesiącu marcu wprowadzone zostało stanowisko koordynatora działu Doradcy klienta, z którym to kontaktować się mają bezpośrednio sami pracownicy tego działu i którego rolą jest usprawniania pracy tego  działu i pomoc w komunikacji miedzy pracownikami i zarządzającym. Ze strony koordynatora również nie otrzymywałem żadnych .sygnałów czy wniosków (skarg) od pracowników. Mało tego w rozmowie z koordynatorem on też nie otrzymywał takich .sygnałów od współpracowników.

Ankietowani udzielili negatywnych odpowiedzi w zakresie:

- braków w szkoleniach - przykładowa wypowiedź z ankiety:
„Nigdy nie zaproponowano mi szkolenia ułatwiającego lub pozwalającego w skuteczniejszy sposób realizować zadania”

Prezes wyjaśnił: Zarząd Spółki każdorazowo przychylnie wyrażał swoją opinię co do potrzeby szkoleń dla pracowników, udzielając zgody na udział ich w różnych szkoleniach, czego dowodem są liczne szkolenia pracowników działu księgowości czy kadr. Zarząd sam również koordynował szkolenia dla pracowników czy to w wdrażaniu nowego systemu obsługi klienta, spraw pracowniczych jak wejście w życie PPK czy uzyskanie dodatkowych uprawnień na bezpieczne przemieszczanie się służbowym meleksem inne.

- pomijania kierowników przez Prezesa Atola przy powierzaniu i rozliczaniu zadań pracownikom - przykładowa odpowiedź:
„Dwie komórki ze sobą nie współgrają. Prezes stwarzają wrażenie jakby pracowali w 2-ch różnych zakładach”, „Prezes każe wykonywać jedno, o tej pracy nie ma pojęcia i tak trzeba często wykonywać dwie prace na raz pod presją.

Prezes wyjaśnił: Jeśli zachodziła taka sytuacja, a nie było na miejscu i to była ona spowodowana potrzebą natychmiastowych działań ze strony pracownika merytorycznego (usuniecie awarii, przeciwdziałanie możliwym uszkodzeniem sprzętu czy nawet bezpieczeństwu osób przebywających na obiektach Atol). To kierownicy poszczególnych działów w pierwszej kolejności odpowiadają za organizację i rozliczanie z powierzonęj  pracy osób zatrudnionych tam zatrudnionych. Prezes i Kierownicy poszczególnych działów są w stałym kontakcie i na bieżąco rozwiązują problemy spółki.

- nieopisania w istniejących procedurach w sposób wystarczający zadań realizowanych przez pracowników,

Prezes Atola wyjaśnił: Nie było dotychczas uwag w tym zakresie, a opracowane i fi4nkcjomg'ące zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy są dla wszystkich czytelne i zrozumiałe.

- braku procedur antymobbíngowych,

Prezes Atola wyjaśnił: Tak, nie posiadamy takich procedur w naszej instytucji (nie jest ono obowiązkowe trzeba zaznaczyć).

- braku jasnych kryteriów oceniania pracy przez kierownictwo ~ cytuje jedną z wypowiedzi np. Wie ma kryteriów, chyba że praca nie jest wykonana na czas (z powodu dokładania wielu innych zadań na już)".

- braku jasnych zastępstw na stanowiskach pracy,

Prezes wyjaśnił: Nie bardzo rozumiem powyższego stwierdzenia, zastępstwa w pracy na poszczególnych stanowiskach odbywają się automatycznie za pośrednictwem kierownika lub osoby odpowiadające za tworzenie grafików. W innych przypadkach (zastępstwach) pracownicy przekazują sobie niezbędne informaçje i zakresy zadań na danych stanowiskach połączone ze szkoleniem jeśli taka potrzeba zachodzi.

- systemu nagradzania (premiowanía), który uznawany jest przez pracowników za niesprawiedliwy i nieprzejrzysty. Tu przykładowa odpowiedź z ankiety: „System jest niejasny, niesprawiedliwie czy, nagradzane są osoby dostarczające informacji prezesowi, w przypadku premii uznaniowej nigdy nie było wyjaśnień, dlaczego niektórzy pracownicy otrzymali premie a inni nie otrzymali lub bardzo niska premię”. „Premie są niesprawiedliwe” 150 zł na święta to śmieszne”.

Prezes Atola wyjaśnił: System nagradzania (premiowania) niezmiennie funkcjonuje w Spółce od wielu lat a szczegółowe wytyczne w tym zakresie określa Zalącznik nr 4 do Regulaminu Wynagradzania, który precyzuje sporne kwestie. Od czasu pojawienia się mojej osoby jako zarządzający w Spółce dwukrotnie miały miejsce podwyżki w przedziale kwoto wym 350 - 500 zł (w 2020r.) i w przedziale kwoto wym 150 - 250 zł (w 2021r.). Podana w ankiecie kwota 150 zł na święta, a pominięcie wcześniejszych po chociażby 300 zł to zwykło manipulacja í wybíórczość zainteresowanej strony. Na szczęście są w fírmie osoby, które potrafiły docenić nawet takie niewielkie kwoty zważywszy na ogólnie panującą sytuację Covid-19.

- braku postawy Prezesa Atola w zakresie zachęcania pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w pracy, tu pada przykładowa wypowiedź: „Problemy są bagatelizowane, czasem ironizowane, zadania przekazywane przez osoby trzecie, nigdy na piśmie czy osobiście”.

- Zarządzania Atolem przez Prezesa. Przykładowe wypowiedzi z ankiety: „Bardzo źle, Zarządzanie jest chaotyczne, nieprzemyślane, nastawione na inwigilację pracowników a nie na ulepszanie i doskonalenie usług. Co raz więcej usterek często nienadających się już do naprawy Nietworzenie niczego nowego mimo wielu możliwości, a to co już stworzyli inni skutecznie jest niszczone. Brak kontaktu z pracownikami i traktowanie ich po macoszemu”.
,,Mobbing, zastraszanie, celowe blokowanie przepływu informacji, dyskredytowanie w oczach innych pracowników, zarządzanie autokratyczne, skłócanie załogi, kłamstwa, brak komunikacji i niekonkretne przekazywanie informacji
„Nowi pracownicy są pod kloszem a ci co pracowali dłużej są oskarżani przez Prezesa (...)”.
„Brak szacunku dla pracowników, mówienie nieprawdy oraz wypieranle się wypowiedzianych słów to norma u Prezesa”.
„Prezes wychodzi z założenia, że skłócona załoga lepiej się manipuluje i robi wszystko, aby tak było”.
„Sposób zarządzania Prezesa budzi wiele często negatywnych emocji poprzez złe traktowanie ludzi”.
„Totalny chaos organizacyjny i informacyjny”.
„Atol moim zdaniem upadł na samo dno. Nie ma ludzi do pracy. Nie działa żadna gastronomia, solarium, Na basenie miasteczko zabaw ledwo stoi! Łyżwy są w tragicznym stanie. Wszystko się sypie albo działa na zasadzie prowizorki Zero nowości, pomysłów, świeżości! ”.
„Nie ma żadnych procedur postępowania w razie np. awarii systemu, braku prądu.
Zgłoszone było to Prezesowi. Brak reakcji ”. ,
- atmosfery w pracy np.:
„Prezes za wszelką cenę próbuje skłócać pracowników ”.
„ Celowe poróżnianie załogi przez Prezesa".
„Atmosfera pracy fatalna. Prezes zepsuł dobra atmosferę wśród pracowników wypracowaną przez poprzedników. Napuszcza pracowników przeciwko sobie, ba uważa, że skłócona załogą łatwiej zarządzać”.
„Atmosfera pracy ciężka i niekomfortowa. Prezes stosuje metody fałszowania informacji przekazując różnym osobom je w zupełnie inny sposób, co twarzy nieporozumienia i „Atmosfera zła. Tropimy przysłowiowego szczura. Każdy każdego podejrzewa o donoszenie Prezesowi”

Prezes odniósł się do powyższego: To są pomówienia! W jednym przypadku mówi się o braku kontaktu z pracownikami, a za chwilę 0 skłócaniu pracowników czy manipulowania. To gdzie jest prawda w końcu? Czytam odpowiedzi odnośnie zarządzania Atolem i mam wrażenie, że piszące osoby są w zupełnie innej Spółce, podam kilka przykładów: To za mojej kadencji wprowadzono po raz pierwszy jak mówili pracownicy spotkanie wigilijne w restauracji dla całej ekipy Atol, bardzo miło odebrane przez przybyłych na nie osoby ~ czy to nie przykład szacunku i jednego z przykładów integracji środowiska?

- dostojne świętowanie „Dnia Kobiet ", innych ważnych wydarzeń z przygotowanymi słodkimi prezentami, to nie wyraz szacunku?

- osobisty mój udział w tych jakże trudnych chwilach (pogrzeby najbliższych), które niestety także występowały wśród pracowników do nie wyraz szacunku? *To za mojej kadencji zakupiono wiele nowego sprzętu usprawniającego procesy wykonywania zadań w firmie jak: traktorek z osprzętem (szczotki do zamiatania, plug). kosiarki samojezdne, myjki ciśnieniowe, narzędzia ślusarskie, wyposażenia biur czy stanowisk pracy, zakupy nowego sprzętu informatycznego, sprzętu sportowego czy wiele prac i inwestycji które przeprowadzone zostały na naszych obiektach jak:

- remont szatni i całego zaplecza szatniowego a z wymianą szafek ubraniowych i systemem obsługi klienta '
- zakup nowego sprzętu na lodowisko w tym łyżew. kasków ochronnych czy ,,pingwinków "
- sprzętu do nauki jazdy na łyżwach
- wymiana jacuzzi remontu wanien hamownych, instalacji elektrycznej; zjeżdżalni wodnych, modernizacja całego holu basenowego z wymianą oświetlenia, kasetonów itd na basenie krytym.
- kompleksowym remontem, boisk do squash z wymianą i cyklinowaniem podłoża włącznie,
- konserwacja i modernizacją obiektów sportowych jak stadion, boiska ze sztuczną nawierzchnia, korty tenisowe, boiska piłkarskie czy wymianą oświetlanie na nowoczesne i energooszczędne wraz z .systemem wentylacji na hali sportowej,

~ odnowienie elewacji drewnianej zarówno na basenie krytym i stadionie,
- naprawy poszycia dachowego w garażach na stadionie
- remontu t modernizacji sauny basenowej, tężni czy groty solnej
-pozyskanie wsparcia finansowego w kwocie ponad I 250. 000 zł. i wielu innych wsparć zarówno z Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dzięki którym zachowujemy płynność finansową,
- zwiększenie oferty usług a tym samym ilość odwiedzających nasze obiekty ludzi w 2019r. było ich więcej o ponad 25 tyś osób niż w roku wcześniejszym.
- i wiele, wiele innych działań, które byt podejmowane w minionym okresie.

- współpracy z Prezesem:
„Z Prezesem nie da się dogadać”,
„Nie ma współpracy”.
,, Współpraca bardzo zła. Nie przysłuchuje żadnych skarg, wręcz ignoruje”.

- warunków pracy:
„Warunki pracy są ciężkie wynikające z naszych obowiązków, ale są też łamane przepisy BHP. Zlecone nam prace na wysokościach, gdzie my nie mamy uprawnień, np. mycie okien od siłowni na mrozie itd.”
„Zgłaszanie np. zagrożenie zdrowia lub życia i odpowiedzi Prezesa ,, ale nic się nie stało.
„Za mała ilość ludzi na te obiekty”.
„Sprzęty często zepsute, kiepskiej jakości z mnóstwem usterek, co powoduje chaos i brak kompetentnej pracy”.

W badaniu ankietowym 19 pracowników stwierdziło, że było świadkiem mobbingu ze strony Prezesa i innych pracowników:

,,Byłam świadkiem mobbingu przez starszego stażem pracownika wobec nowo zatrudnionego ".

„Osoby, które były poddane mobbingowi, zwolniły się z pracy 4 osoby. 1 osoba nadal pracuje”.

,, Wielu pracowników leczyło się psychiatrycznie, po czym się zwolniło”.

„Doprowadzanie pracowników do płaczu”.

,, Wszyscy pracownicy, którzy sami się zwolnili byli mobbingowani”.

„Byłam świadkiem mobbingu ”

„Świadkiem mobbingu był chyba każdy pracownik”. 

Prezes odniósł się do powyższego: Pomówienia! Nie są mi znane jakiekolwiek zgłoszenia zarówno do inspekcji pracy czy innych instytucji  potwierdzające takie zachowania.

W ankiecie pracownicy zostali również poproszeni o wskazanie, jakie najważniejsze zmiany powinny nastąpić w ATOLU, aby poprawić jakość zarządzania, atmosferę i warunki pracy oraz stosunki międzyludzkie.

„Podział na logiczne piony organizacyjne”,
„Powołanie kierowników odpowiadających za pracę poszczególnych plonów”,
„Stworzenie procedur obowiązujących przy realizacji zadań ”,
”Jasne, konkretne komunikowanie i rozdzielenie zadań”,
„Podwyżka plac - znaczna! ,,
„Jasne określenie obowiązków i utrzymanie się ich ”
„Równe traktowanie pracowników, szacunek, chęć do rozmowy”.

Uzyskane wyniki badania audytowego wskazują jednoznacznie, że w Oleśnickim Kompleksie Rekreacyjnym ATOL sp. z o. o. istnieje bardzo duży problem negatywnej oceny przez pracowników sposobu zarządzania spółką oraz panującej atmosfery w pracy.

W jednostce zaburzona jest bez wątpienia właściwa współpraca oraz komunikacja Prezesa z pracownikami, co może wpływać negatywnie na realizację zadań jednostki. Szczególnie niepokojące jest sygnalizowanie przez pracowników występujących w jednostce zachowań mobbingowych

WYNIK:
Liczba ankiet - 27
Liczba pytań w ankiecie - 22
Liczba pytań uwzględnianych w ocenie - 21 (jedno pytanie opisowe)
Liczba zadanych pytań - 567
Łączna liczba odpowiedzi negatywnych - 356
Procent negatywnych odpowiedzi - 62,79 %
Łączna liczba odpowiedzi pozytywnych ~ 153
Procent odpowiedzi pozytywnych = 26,98 %
Liczba braku odpowiedzi, lub odpowiedzi nie wiem - 58
Procent braku odpowiedzi lub odpowiedzi nie wiem - 10,23 %

W przeprowadzonych rozmowach:

- wskazano, że w Atolu zaniechano prac na wysokości, powyżej 3 m, do tych prac wynajęto zewnętrzną firmę specjalistyczną, pracownicy są wyposażani w środki ochrony osobistej. Prezes Atola wyjaśnił: prace pow. 3 metrów wykonywane są przez pracowników Spółki. którzy posiadają stosowne badania zezwalającą na takie prace.

- zwrócono uwagę na potrzebę zmiany schematu organizacyjnego Spółki w zakresie podległości Sekcji Doradców Klienta, którzy powinni podlegać nie pod głównego księgowego będącego szefem Działu Finansowego, a pod Kierownika ds. Techniczna-
Eksploatacyjnych. Prezes Atola wyjaśnił: Została stworzona przez zarząd .Spółki nowa struktura organizacyjna i zaakceptowana przez właściciela (stanowi załącznik), która będzie wdrażana. Do czasu jej wejścia w życie od dnia 3 lutego 2021r. udzielono pełnomocnictwa kierownikowí Panu Jackowi Cierniewskiemu w okresie od dnia 03.02.2021 do odwołania, w zakresie odpowiedzialności i nadzoru nad pracownikami działu Doradca Klienta oraz pracownikiem zatrudnionym na stanowisku Specjalista ds. Sportu I Org. Imprez. Pełnomocnictwo dotyczyło odpowiedzialności i organizacji pracy dla ww. osób.

- wskazano, że w audytowanej jednostce nie wprowadzono do stosowania procedur walki z mobbíngiem, czy chociażby Kodeksu etycznego,

Prezes Atola wyjaśnił: Został opracowany przez zarząd Kodeks Etyczny (stanowi załącznik) niestety w okresie Covid-19 nie był on wprowadzony (były istotniejsze tematy).

- w jednostce zgłoszone zostały dwa przypadki wypadków przy pracy,

Wyjaśnienie Prezesa Atola:
- niefortunnie wbiła się drzazga w dłoń pracownikowi (kasjerce) przy pracach czyszczenia boazerii drewnianej (pomieszczenie saun) na basenie krytym pomimo, że była wyposażona w środki ochrony osobistej w tym rękawice ochronne.
- drugie zdarzenie dot. technika, któremu podczas wiercenia dziury w betonie przy pomocy wiertarki zaklinowało się wiertła w wykonanym otworze, a co najważniejsze nie zadziałało zabezpieczenie wiertarki, która powinna zatrzymać się a dalej pracowała. W efekcie doszło do skręcenia jednego z palców u ręki pracownika.

- wskazano, że stanowisko ds. kadr jest nadmiernie obciążone, ponieważ oprócz obowiązków z zakresu czynności zostały dodane obowiązki w zakresie załatwiania spraw związanych z tzw. „Tarczą antycovidovą”.

Prezes Atola nagłośnił: Zarówno dział księgowości oraz kadry przy ubieganiu się o wsparcie finansowe w ramach pomocy dla przedsiębiorstw „Tarcza antykryzysowa" czy PFR tworzyły niezbędne dokumenty.

- zwrócono uwagę, iż kwestie urlopów i grafików godzin pracy są całkowicie poza kadrami i nie konsultując się tych kwestii z kadrami.

Wyjaśnienie Prezesa Atola, który stwierdził: grafiki są wykonywane przez pracownika z działu administracji, który podlega bezpośrednio kadrowej co widać w schemacie organizacyjnym. Obie panie są w stałym kontakcie ze sobą i w mojej ocenie ich współpraca jest bardzo dobra. .System grafików jest tworzony przez wspomnianego pracownika, zatwierdzony przez kierowników działów lub przez prezesa i przekazywany do kadr. Podobnie się dzieje w przypadku urlopów pracowniczych: pracownik pobiera wniosek urlopowy z kadr (wypełnia go) następnie przekazywany jest do akceptacji kierowników działu lub prezesa 1 wraca podbity do kadr.

- zwrócono uwagę na problem kosztownego zlecenia na zewnątrz czynności sprzątania i utrzymania porządku na terenie obiektów ATOL, przy jednoczesnym nienależytym wywiązywaniu się z obowiązków w wymienionym zakresie przez zleceniobiorcę.

Prezes Atola wyjaśnił. W naszej instytucji tylko w jednym zakresie prowadzona jest usługa sprzątania przez podmiot zewnętrzny, a dotyczy to hali sportowej. Usługa jest prowadzona po rozstrzygnięciu przetargowym (taki stan rzeczy trwa już kilka lat). Kontrole nad realizację jakości prowadzonych działań sprawuje pracownik merytoryczny spółki zatrudniony na hali sportowej. Warte uwagi jest fakt, iż w okresie ograniczonego funkcjonowanie hali sportowej (Covid-19) wprowadzane były aneksy do umów z firmą świadcząca usługi sprzątania na hali i tak z kwoty przetargowej 18 351, 60 zł. aneksami uzyskano kwoty 10 000 zł i 3200 zł za miesiąc. Na wszystkich pozostałych obiektach prace związane z czystością prowadzimy we własnym zakresie.

Ustalenia stanu faktycznego wskazują, że w jednostce nadal pozostaje nie rozwiązany problem zatrudnienia nowego pracownika na stanowisko głównego księgowego. Czynności związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych nadal wykonuje główny księgowy, który uzyskał uprawnienia emerytalne, a do którego pracy zgłaszanych było wiele uwag w trakcie przeprowadzanych audytów we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, w tym w szczególności w zakresie nie realizowania zaleceń audytowych.

Prezes Atola złożył poniższe wyjaśnienie: Zarząd kilkukrotnie przeprowadzał nabory na to stanowisko, zamieszczając ogłoszenia w prasie. internecie, portalach poszukiwania pracy czy w samym Urzędzie Pracy. Prowadzono również akcję tzw. "poczty pantoflowej " gdzie tylko się da. Zgłaszało się wielu kandydatów, niestety w większości przypadku były to osoby bez doświadczenia w spółkach. Te natomiast osoby, które spełniały oczekiwania zarządu oraz posiadały kwalifikacje, doświadczenie z prowadzeniu księgowości spółek miały bardzo wygórowane wymagania finansowe, praktycznie poza naszym zasięgiem.

Na dzień dzisiejszy jesteśmy już po ostatecznych rozmowach z kolejnym kandydatem na to stanowisko i wdrażamy go w specyfikę naszej działalności (księgowości). Praktycznie odbyło się już pierwsze szkolenia pracy na systemie księgowym i wszystko wskazuje na to, że nowy Gł. Księgowy rozpocznie z nami pracę już od września 2021r.

VI. Proponowane działania zaradcze

1. Wprowadzenie procedur antymobbingowych, Kodeksu etycznego, wraz ze stosownymi szkoleniami i spotkaniami intergacyjno-sanacyjnymi w celu oczyszczenia panującej atmosfery nieufności.
2. Przeprowadzenie spotkania organizacyjnego W celu opanowania chaosu decyzyjnego miedzy Kierownikami a Prezesem, na którym wyraźnie ustalono by, co do kogo konkretnie należy i jakie polecenia należy wydać pracownikom, aby poczuli komfort jasnego przekazu poleceń służbowych.
3. Wprowadzenie procedur na wypadek awarii systemów - prądu, komputerowych, itp.
4. Opanowaníe chaosu związanego ze sprzątaniem obiektu A1, który uznawany jest przez pracowników za niedosprzątany, zwłaszcza w zakresie sanitariatów.

5. Podjęcie działań w celu poprawy atmosfery pracy w jednostce oraz zwiększenia Zaufania pracowników do kierownictwa.
6. Bieżące przeprowadzanie dogłębnej analizy zgłaszanych przez pracowników problemów, zagrożeń i postulatów, w celu poprawy bieżącego funkcjonowania jednostki oraz jej długoterminowego rozwoju.
7. Reakcja na mobbing ze strony pracowników, zwłaszcza starszych stażem wobec młodszych.

8. Stworzenie jasnego i przejrzystego systemu premiowania oraz zastępstw i urlopów pracowniczych, przy udziale przedstawicieli załogi.
9. Rozważenie możliwości podwyżek płac w jednostce.
10. Uwzględnienie postulatów pracowniczych wprowadzenia zmian W schemacie organizacyjnym spółki w zakresie podległości pracowników działu doradców klienta i innych w uzgodnieniu z kadrami i przedstawicielami załogi.
11. Stworzenie sprawnego przepływu informacji wewnątrz jednostki oraz poprawa komunikacji na linii: pracownik - Prezes.

rpr

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (13)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

LeszekPawel sprawiedliwy
LeszekPawel sprawiedliwy 09.10.2021, 23:18
Ten nie kradl wstdzil się, ale Darek to na potęgę...Kasia kazała sam to pionek,, A Rysiek to tylko 2 domy postawił podwykowcami z atola Ładne wnetrza widać po materiałach co brakło to jest w Twardejdziurce. I nic się nie robi z tym teraz atol ma 2mil na plusie i złe
Po  lodzie
Po lodzie 09.10.2021, 23:23
A Darek nie jest na lodzie?
.
. 06.10.2021, 17:03
Zadziwia fakt, że sekretarza zeolniono dyscyplinarnie, a prezesowi cofnięto rekomendacje ?
W takim wypadku srkretarz powinien otrzymać nie tylko zadośćuczynienie finansowe ale porządne przeprosiny!
Roman W.
Roman W. 05.10.2021, 22:57
Twoje słowa z pierwszej wigilii : Atmosfera była wręcz bajeczna , aż można zwymiotować ! Przypomnę Ci że na wigilię zapisało się 5 osób która miała się odbyć w Sycowie w lubianej przez ciebie restauracji.... ale nie wyszło bo nikt nie chciał przyjść , więc jak dostałeś obuchem w łeb to zmieniłeś na Świeckich.
WOPR
WOPR 05.10.2021, 13:07
Niewyobrażalne zbydlęcenie ulanego....
Jan
Jan 05.10.2021, 09:50
Empatia Hrehorowicza do drugiego czlowieka, podobna do tej u Bronsia z okresu kampanii wyborczej, predysponuje go do awansu tj. kandytowania na burmistrza w najblizszych wyborach.
Jacek
Jacek 04.10.2021, 18:53
Czy pan Hrehorowicz został zwolniony w trybie DYSCYPLINARNYM, stosownie do tego, na co zasłużył?
Brawo odważna załoga
Brawo odważna załoga 04.10.2021, 16:46
To jest porażające.
Jola
Jola 04.10.2021, 15:43
Gdzie można zobaczyć oryginał, bo nie mogę znaleźć w BIP-ie. Czy zostanie opublikowany przez Urząd Miasta?
???
??? 04.10.2021, 15:29
A może w tej sprawie powołać komisję Maciarewicza?
Krzysztof A. Kowalski
Krzysztof A. Kowalski 04.10.2021, 14:58
Czy ktoś to przeczytał w całości i ze zrozumieniem? Przecież jest tam wiele błędów i karkołomnych stwierdzeń. Przykład: "Ankietę wypełniło anonimowo i oddało 27 pracowników, co daje gwarancję, iż wyniki przeprowadzonej ankiety są wiarygodne i odpowiadają stanowi faktycznemu funkcjonującemu w jednostce." Jest to bzdura. Tak twierdzić może osoba uprzedzona. Nie bronię Adama Hrehorowicza. Uważam, że się nie nadaje. Ale raport został sporządzony koszmarnie, tendencyjnie i raczej miażdży autorów, a nie osobę Adama Hrehorowicza.
Dramat
Dramat 04.10.2021, 14:50
Wierzyć się nie chce.
Krzysztof A. Kowalski
Krzysztof A. Kowalski 05.10.2021, 09:36
Anonimowy Internauto - przeczytałeś/łaś cały raport?

Pozostałe