Prezes Karpienko dotrzymał słowa!

  • 05.06.2021, 09:00
Prezes Karpienko dotrzymał słowa! Zarząd ROD ZNTK działa w tym składzie od 25 kwietnia 2019 roku. Zaangażowanie jego członków przyniosło wymierne efekty.
Po dwóch latach wytężonego wysiłku nowego zarządu ROD ZNTK osiągnięto to, czego nie zdołano zrobić przez kilkadziesiąt lat.

Rodzinne Ogrody Działkowe  ZNTK w Oleśnicy to 5 ogrodów o łącznej powierzchni aż 40,2 ha (pow. użytkowa to 35,3 ha), na której zlokalizowanych jest 1.047 działek. Te 5 ogrodów znajduje się przy ulicach Ciepłej (nr 1), Daszyńskiego (2A), Poniatowskiego (2B), Trakcyjnej (3 i 4).

Otwarcie nowego rozdziału

Przypomnijmy - 25 kwietnia 2019 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków ROD „ZNTK”. Komisja Rewizyjna zgłosiła poważne zastrzeżenia wobec działalności ówczesnego zarządu. Zawarte w protokole informacje były głośno komentowane przez działkowców i wywołały ich oburzenie.

- Bolesny obraz. On jest dramatyczny -

komentował Kazimierz Karpienko.

- Musimy po tych 50 latach wrócić do współczesności

- ocenił. Dostał gromkie brawa.

- Chyba pierwszy raz spotkaliśmy się z tak szczegółowym omówieniem pracy zarządu

- powiedział przewodniczący zebrania Zbigniew Winnicki.

Walne zebranie nie udzieliło absolutorium zarządowi. Wybrano całkiem nowy Zarząd ROD „ZNTK” w składzie: Kazimierz Karpienko - prezes, Maria Flasza - wiceprezes, Stanisława Bulanda - skarbnik, Anna Rychlak-Szczegielniak - sekretarz, Zofia Matuszewska - członek, przy czym poszczególne role w zarządzie były już efektem wyboru dokonanego w jego gronie.

W skład nowej Komisji Rewizyjnej weszli: Tadeusz Błaszczyk, Barbara Żylak i Paweł Pokrzywiński. Delegatami na zebranie w okręgu zostali: Kazimierz Karpienko i Stanisława Bulanda.

- Dołożę wiele serca i zaangażuję się. Czeka nas ciężka praca -

skomentował na gorąco Kazimierz Karpienko. Zapowiedział spotkania w każdym z czterech ogrodów i realizację wielu postulatów, w tym doprowadzenia wody i prądu.

Na barki nowych administratorów Ogrodu ROD ZNTK spadł ogrom zadań...

Wyjście naprzeciw działkowcom  i ich postulatom

Po wyborze nowi członkowie zarządu obiecali spotkania w każdym z czterech ogrodów i realizację wielu postulatów, w tym najważniejszego - doprowadzenie wody do ogrodów przy ulicy Trakcyjnej.

Najpierw jednak musieli zaprowadzić elementarny porządek. Zastali bałagan w pozostawionych dokumentach. Stwierdzili brak systemu elektronicznego księgowania, pomimo zakupienia w 2017 roku programów i komputera. Brakowało aktualnej ewidencji działkowców w ogrodach nr 3 i 4. Chaos panował w kartotekach ewidencyjnych użytkowników działek. Wszystko to zarząd naprawił swoją organiczną pracą. Podjął też zdecydowane działania wobec niepłacących za dzierżawę działki, co znacz-nie poprawiło stan finansów.

Zarząd zorganizował spotka-nie z działkowcami w każdym z ogrodów. Uczestniczyło w nich łącznie ponad 460 osób. Głównym celem tej inicjatywy było wysłuchanie postulatów członków ROD, zebranie propozycji inwestycji i remontów, by na tej podstawie nakreślić plan pracy na 2019 i 2020 rok. Rodzinna atmosfera spotkań, integracja członków, nieskrępowana możliwość wypowiedzenia się i zgłoszenia swoich pomysłów - to skutek działań nowego Zarządu. Bezpośredni kontakt z członkami stał się dodatkowym bodźcem do aktywnego działania.

W wyniku decyzji Zarządu w ogrodzie nr 1 przy ulicy Ciepłej zaaranżowano działkę na miejsce postawienia pojemnika do składowania odpadów komunalnych. Teren utwardzono i wykonano nową bramę wjazdową dla śmieciarek. Wcześniej funkcjonował pojemnik ustawiony bez zgody właściciela gruntu przy ulicy Moniuszki.

W ogrodzie 2A przy ulicy Daszyńskiego wstawiono nową bramę wjazdową, utwardzono wjazd i miejsce na postawienie pojemnika na odpady komunalne, dzięki czemu śmieciarka MGK może wjechać do środka, a to pozwala obniżyć koszt opłaty za usuwanie odpadów. Wyremontowano część ogrodzenia.

W ogrodzie 2B przy ulicy Poniatowskiego została zamontowana bramka wejściowa od Limanowskiego. Pierwotny projekt przebudowywanej ulicy tego nie przewidywał. Nowa bramka ułatwiła dostęp do ogrodu z tej strony. Działkowcy mogą też korzystać z wybudowanych zatok postojowych. Ponadto wyremontowano bramę wjazdową.

Ale to był dopiero początek działań remontowych i inwestycyjnych. Realizowano kolejne zadania... W ogrodzie nr 1 zamontowano 13 bramek do ogrodu i wy-konano przycięcie żywopłotu. Wyremontowano parking wraz z montażem 40 m ogrodzenia i zamykaną bramą wjazdową dla działkowców ogrodu nr 2B. W ogrodzie nr 3 i 4 wykonano 2 nowe bramy wjazdowe, a w ogrodzie nr 4 wstawiono bramkę wejściową i wykonano ogrodzenie z siatki na odcinku 50 m. Dzięki umiejętnym negocjacjom prezesa, wykonano nowy płot be-tonowy na odcinku 300 metrów. Wykoszono profesjonalnie alejki i drogi komunikacyjne w ogrodzie nr 3 i 4 o długości 10.000 m - po raz pierwszy w historii tych ogrodów!

Wykonano także remont biura przy ulicy Moniuszki 38. Wyremontowano wnętrze, ocieplono stropodach. Poprzez wstawienie ścianek działowych na nowo zaaranżowano wnętrze na cele biurowe. Dzięki temu wszystkie czynności mogą być wykonywane na miejscu, a nie w domach członków Zarządu. Po 50 latach (!) po raz pierwszy uruchomiono telefon do biura i telefony kontaktowe do członków Zarządu, co umożliwia kontakt wszystkim zainteresowanym.

Dla pełnej orientacji członków we wszystkim, co się dzieje, uruchomiono – dzięki zaangażowaniu Stanisławy Bulandy – stronę internetową.

Dla usprawnienia funkcjonowania działalności w ogrodach Zarząd powołał ich gospodarzy: Mariana Chudego, Bronisława Banacha, Sebastiana Tarnowskiego i Marka Kubiaka. Pełnomocnikiem Zarządu w ogrodach nr 3 i 4 został Zenon Rybak.

 Do usuwania awarii wodnych zatrudniono specjalistyczną firmę.

Woda na działkach.  Historia inwestycji nr 1

Dramatyczny brak wody w ogrodach przy ulicy Trakcyjnej był przyczyną rezygnacji wielu osób z prowadzenia działki. Perspektywy dla tych ogrodów były bardzo słabe. Nic dziwnego, że doprowadzenie wody stało się głównym postulatem środowiska naszych działkowców. Z racji rozmiaru inwestycji i jej kosztów wydawało się wówczas, że to jest przysłowiowe rzucanie się z motyką na słońce...

Ale nowy Zarząd uznał, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Wykonanie przyłącza wodociągowego ze studnią wodomierzową było pierwszym etapem wodociągowania dwóch ogrodów. Drugim było wykonanie do-prowadzenia wody (instalacja o długości 6,5 km) do 500 działek.

W okresie od maja do września 2019 roku na zlecenie wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową z uzgodnieniami i pozwoleniem budowlanym na wykonanie przyłącza wodnego do ogrodu nr 3 i 4 przy Trakcyjnej w Oleśnicy dla 500 działek.

Zarząd skierował 25 września 2019 roku do burmistrza Oleśnicy prośbę - wniosek o udzielenie wsparcia finansowego – dotacji na wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej.

W styczniu 2020 roku zakończono rozpoczętą w grudniu 2019 roku inwestycję, polegającą na wykonaniu przyłącza wodociągowego z umieszczeniem betonowej komory wodomierzowej na terenie ogrodu nr 4, od której rozprowadzonych miało być 6 magistral doprowadzających wodę do każdej działki. Całość prac wykonywała oleśnicka firma Gamar Marka Garlińskiego.

- Od głównej komory rozprowadzonych będzie 6 magistral, przyłącza będą przy każdej z działek. Woda na ogrody III i IV traf prosto z magistrali o średnicy 300 milimetrów, zasilającej m.in. firmy GKN i Alucrom. Dobra, niemal wiosenna, pogoda pozwala w miarę szybko zrealizować inwestycję. Myślę, że uda nam się to zrobić w ciągu 2 miesięcy - mówił Panoramie Oleśnickiej w trakcie prac Marek Garliński.

Inwestycja podłączenia wody trwała od 3 stycznia do 4 maja 2021 roku i została zakończona przez firmę Gamar, a inspektorem nadzorującym wykonawstwo z upoważnienia zarządu była Halina Roszak.

Zarząd przełamał barierę niemożności i dokonał czegoś, cze-go nie zrobiono przez lata – doprowadził wodę do ogrodów nr 3 i 4 przy współpracy z MGK Oleśnica. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 359.000 zł. 203 działkowców, którzy chcieli mieć podłączenie wody, wpłaciło po 1.000 zł. Każdy nowy chętny może się podłączyć po wniesieniu opłaty.

 Wsparcie miasta  i PZD - szczęśliwy finał

Burmistrz Jan Bronś, wychodząc naprzeciw postulatom środowisk działkowców, w tym prezesa Kazimierza Karpienki, ogłosił nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Oleśnicy na dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Rozpatrzono pozytywnie wnioski 10 ogrodów. ROD ZNTK otrzymał wsparcie miasta w kwocie 35.000 zł - 10.000 na remont parkingu dla działkowców ogrodu nr 2 przy Poniatowskiego w 2020 roku i 25.000 zł na podłączenie wody dla działkowców w ogrodach przy Trakcyjnej. Prezes Janusz Moszkowski z Okręgowe-go Zarządu PZD udzielił dotacji w kwocie 43.000 zł.

To wszystko pozwoliło doprowadzić wodną inwestycję do szczęśliwego finału. Nic dziwnego, że teraz przybywa chętnych do prowadzenia ogródków przy Trakcyjnej. 81 nowych osób objęło niezagospodarowane działki. Są jeszcze wolne działki, które można objąć po wpłacie 550 zł (informacja pod nrem 511-171-452 i na www.rodzntkoleśnica.pl).

_

Podziel się:Pozostałe